Don't Miss
Home » Wiadomości » 2 miliony dla przedsiębiorców

2 miliony dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna drugi etap realizacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania na lata 2014-2020. Pierwsze z zaplanowanych środków zostały właśnie rozdysponowane na projekty, które będą realizować przedsiębiorcy.

W pierwszej połowie marca „Kwartet” przeprowadził nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla podejmujących działalność gospodarczą, jak i na rozwój dla firm już funkcjonujących. O przyznanie dofinansowania wpłynęło łącznie 26 aplikacji.

Wnioski ocenione
– 10 kwietnia Rada Stowarzyszenia oceniła wszystkie wnioski i wybrała do finansowania najlepsze operacje – informuje prezes „Kwartetu na Przedgórzu” Piotr Kania. – O ile wszyscy z dziewięciu wnioskodawców, którzy aplikowali o refundację projektów związanych z rozwijaniem działalności gospodarczej, pozytywnie przeszli weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz lokalnych kryteriów oceny, to na siedemnaście złożonych wniosków przez podejmujących działalność w limicie dostępnych środków zmieściło się tylko osiem operacji. Kolejnych sześciu wnioskodawców znalazło się na liście rezerwowej.

Do rozdziału w zakończonych naborach LGD miał ponad 2 mln zł dla rozwijających swe firmy oraz 500 tys. zł dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalną kwotę pomocy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa określono na poziomie 170 tys. zł, natomiast otwierający działalność otrzymali wsparcie w formie zryczałtowanej premii w wysokości 50 tys. zł lub 70 tys. zł, w zależności od tego, czy będą tworzyć miejsca pracy w zawodach określonych w lokalnej strategii rozwoju jako deficytowe.

Trzeba być cierpliwym
– To najprawdopodobniej ostatnia okazja do ubiegania się o pomoc na tak korzystnych warunkach – podkreśla prezes Kania. – Jednak w związku z tym, że nie zostały w pełni wykorzystane środki przeznaczone na 50-refundację operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, będziemy planować dodatkowy nabór, zapewne na początku przyszłego roku. Szacuję, że w puli dostępnych środków będzie kwota ok. 800 tys. zł…

Należy dodać, że beneficjenci otrzymujący dofinansowanie zobowiązani są do utworzenia nowych miejsc pracy: w przypadku istniejących już podmiotów przez trzy lata oraz o rok krócej przez podejmujących nową działalność gospodarczą. Przyznawana pomoc konkretnie przekłada się bowiem na zatrudnienie pracowników.

– Wybór wniosków do finansowania przez Radę LGD nie oznacza jednak rozpoczęcia realizowania projektów – dodaje Piotr Kania. – Będzie można to uczynić dopiero po weryfikacji dokumentów, które zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, i podpisaniu umowy przez beneficjenta. A to – niestety – perspektywa kilku miesięcy, więc wnioskodawcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na obowiązujące procedury nie mamy żadnego wpływu.

Nie tylko dla przedsiębiorców
W tym półroczu „Kwartet” nie planuje już ogłaszania następnych naborów. Dopiero w trzecim, a może dopiero czwartym kwartale będzie można skorzystać z pomocy na realizację zadań w ramach projektów grantowych, m.in. związanych z promocją Przedgórza i organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych. Będzie się też można ubiegać o środki na renowację zabytków oraz w mniejszym niż poprzednio zakresie na projekty dotyczące rozwoju infrastruktury na obszarze. Ponadto Lokalna Grupa Działania z Warysia jeszcze w tym roku zamierza realizować dwa zaplanowane projekty współpracy, związane z tworzeniem tras nordic walking oraz kreowaniem produktu lokalnego.

Zaproszenie na bezpłatne kursy
„Kwartet” jest także w trakcie realizacji projektu własnego, polegającego na organizacji serii bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, które według LSR są grupą defaworyzowaną. Zakończono już przeszkolenie w zakresie operator wózka widłowego oraz spawacz metodą MAG. Świadectwa ukończenia kursu obsługi kas fiskalnych otrzymała także pierwsza grupa uczestników, niebawem zajęcia rozpoczną następni. W maju zostanie również przeprowadzony kurs, który pozwoli zdobyć kwalifikacje w zawodzie barmana.

– Na te dwa kursy są jeszcze wolne miejsca, więc wszyscy chętni powinni się zgłaszać osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie – zachęca prezes Stowarzyszenia. – Ilość miejsc jest ograniczona, więc nie należy zwlekać.

LGD, zarówno o organizowanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej: www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z indywidualnego doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.


PR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
„Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.