Nie przegap
Strona główna » Region » Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bratucice i Okulice

Budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bratucice i Okulice

DSC_0099-nnProjekt zrealizowany został w województwie małopolskim, powiecie bocheńskim, gminie Rzezawa, w miejscowości: Okulice, Bratucice, w tym budynek oczyszczalni zlokalizowany jest w miejscowości Okulice.

Realizacja projektu została wyznaczona od 01.04.2010 r., do 30.09.2014 r. natomiast samo wykonanie prac budowlano montażowych trwało od 04.09.2012 r., do 31.05.2014 r.

malopolska

Wybudowano oczyszczalnie mechaniczno-biologiczną o przepustowości ścieków 300m³/dobę. Wykonana oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych pracuje w zamkniętym budynku, którego fundament tworzą żelbetowe komory procesowe. Na zewnątrz oczyszczalni usytuowana jest komora wstępna – zlewcza ścieków, do której zlewane są ścieki dowożone i ścieki z sieci kanalizacyjnej. Ścieki z sieci kanalizacyjnej dopływają do komory wstępnej bezpośrednio, natomiast ścieki dowożone są zlewane do niej przez stację zwleczą ścieków.
Projekt jest bezpośrednio związany z celami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpisuje się w priorytet 7 Programu – Infrastruktura Ochrony Środowiska, którego zasadniczym dążeniem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczanie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz optymalizacja zużycia wody. Cele zrealizowanego projektu pokrywają się w szczególności  z priorytetami przewidzianymi w działaniu 7.1 – gospodarka wodno-ściekowa, gdzie przeznacza się dotację bezzwrotną m.in. na budowę lub modernizację urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalnie ścieków, innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzenia i oczyszczania ścieków.

Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyką w obszarze budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Wszystkie działania w projekcie zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi normami jakości oraz bezpieczeństwa. Zastosowane w analizie technicznej produkty oraz sposób wykonania produktów projektu w jak najlepszym przypadku odpowiadają optymalnemu stosunkowi jakości do ceny. Opracowując projekt brano pod uwagę czynnik ekonomiczny, jako istotny z uwagi na konieczność zachowania zasad gospodarności oraz racjonalizacji  wydatkowania środków przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesności wdrożonych rozwiązań. Zaplanowanie projektu wymagało więc działań wielopłaszczyznowych, a także uzasadnionych ekonomicznie. Projekt uwzględnia konieczność zachowania odpowiedniej technologii, a także konieczność uwzględnienia kosztów zarówno inwestycji jak i utrzymania całej infrastruktury. Przyjęte rozwiązania oraz zakres inwestycji jest odpowiedzią na istniejący popyt oraz zdecydowanie odpowiada na zaspokojenie oczekiwań wszystkich odbiorców oraz władz Gminy Rzezawa.

Niniejszy projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Celem działania w zakresie ochrony zasobów wodnych Małopolski jest z jednej strony osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych, a z drugiej wód podziemnych. Realizacja przedmiotowego projektu zdecydowanie poprawia stan środowiska naturalnego na terenie gminy Rzezawa. Ponadto wpływa na jakość życia a także na dalszy rozwój Gminy, Powiatu i Województwa ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanego dofinansowania realizacji projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano:
Gmina Rzezawa, Obręb Okulice; Kanalizacja grawitacyjna Ø 200 3 667,43 m; Kanalizacja grawitacyjna Ø 160 903,0 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 125 841,0 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90  2 134,60 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63  512,0 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 50  449,0 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 40 42,0 m; Przepompownie ścieków sieciowe  7 kpl.; Przepompownie ścieków przydomowe 2 kpl.; Przyłączenia  257,0 m; Gmina Rzezawa, Obręb Bratucice; Kanalizacja grawitacyjna  Ø 200  4 452,5 m; Kanalizacja grawitacyjna  Ø 160  1 914,0 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 4 387 m; Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 63 375,5 m; Przepompownie ścieków  8 kpl.; Przyłączenia 492,0.

IB