Don't Miss
Home » Wiadomości » CZAS NA GRANTY

CZAS NA GRANTY

W Stowarzyszeniu „Kwartet na Przedgórzu” zapowiada się gorąca jesień. Po rozdzieleniu ponad 2 mln zł wśród przedsiębiorców rozwijających swoje firmy oraz podejmujących działalność gospodarczą „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej.

OD 28 SIERPNIA DO 25 WRZEŚNIA

Oprócz dofinansowania projektów dla przedsiębiorców, LGD, która obejmuje swym działaniem cztery gminy: Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów, wybrała do dofinansowania wnioski na realizację operacji związanych z promocją obszaru oraz renowacją zabytków. Obecnie, od 28 sierpnia, trwają nabory wniosków na tzw. granty dla animatorów wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych oraz dla podmiotów działających w sferze kultury, chcących doposażyć swoje placówki.

Na organizację imprez sportowych wartość dofinansowania do jednego zadania wynosi 5-6 tys. zł, a wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to w przypadku organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Natomiast podmioty działające w sferze kultury mogą uzyskać pomoc do 10 tys. zł. W tym naborze można aplikować o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych wnioskodawcy, pod jednym wszak warunkiem: wyposażenie to musi przyczyniać się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

JAK NAPISAĆ WNIOSEK

Przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej, którą wedle LGD są osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą też przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina.

Oba powyższe nabory zostaną zakończone 25 września. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze LGD w Warysiu. Tam też można skorzystać z doradztwa, jakiego udzielają pracownicy „Kwartetu”. Ponadto zainteresowani mogą skorzystać ze szkoleń, niezwykle pomocnych przy pisaniu wniosków. LGD organizuje je w każdej z gmin: 6 września w Radłowie i Warysiu oraz 7 września w Brzesku i Dębnie.     

Następne dwa konkursy grantowe LGD przewiduje ogłosić w przyszłym roku. Jeden z nich, związany z historią Przedgórza, polegać będzie na zagospodarowaniu kilku ważnych dla obszaru miejsc, a drugi na działaniach związanych promocji Przedgórza.

Należy podkreślić, że konkursy grantowe w obecnym okresie programowania to nowość w rozdzielaniu środków unijnych przez lokalne grupy działania, które nie tylko za wybór, ale także za ich realizację i rozliczenie biorą pełną odpowiedzialność. LGD będzie także wypłacała beneficjentom kwotę dofinansowania.

INFRASTRUKTURA RAZ JESZCZE

Także jeszcze tej jesieni planuje się przeprowadzenie naborów wniosków z zakresu „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. To niejako powtórzenie naboru, który już przeprowadzono w marcu tego roku, ale konkurs na etapie weryfikacji został odrzucony. Konkurs ten dedykowany jest przede wszystkim organizacjom pozarządowym (NGO) oraz podmiotom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego (JST).

Maksymalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację jednej operacji oraz dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednak jednostek sektora finansów publicznych, np. gmin wchodzących w skład LGD. Warto jednak wiedzieć, że intensywność pomocy dla tych podmiotów wynosi 63,63% kosztów operacji. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 50 000 zł. Na wnioski składane w tym naborze przewidziano ponad 2,3 mln zł.  

POMOC DEFAWORYZOWANYM

Ponadto warto wspomnieć, że „Kwartet” zgodnie z lokalną strategia rozwoju przygotowuje się do realizacji projektu własnego. Dedykowany grupie osób defaworyzowanych ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. W ramach tego zadania planuje się zorganizować dla nich szereg kursów i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku.

Biuro LGD prowadzi rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i  barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać.

Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.

POMOCNE INFORMACJE

LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Ponadto w każdej z gmin, wchodzących w skład „Kwartetu” organizowane są szkolenia dla przyszłych beneficjentów, podczas których m.in. instruowani są o tym jak wypełniać wnioski o przyznanie pomocy. Jeśli ktoś z zainteresowanych nie może w nich uczestniczyć, wówczas powinien skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy LGD w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

PR

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.