Don't Miss
Home » Wiadomości » Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

To już dwa i pół roku od wejścia w życie ustawy o funduszach promocji!

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych –  utworzone zostały w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji:
•    Fundusz Promocji Mleka (zastąpił dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa),
•    Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
•    Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
•    Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
•    Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
•    Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
•    Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
•    Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
•    Fundusz Promocji Ryb.

Środki funduszy wykorzystywane są na realizację kampanii promocyjnych i informacyjnych dla danych rynków, z których pochodzą wpłaty.
O sposobie i kierunku wydatkowania środków z funduszy decydują Komisje Zarządzające, do których zgłaszane są propozycje tych działań. Każda komisja składa się z 9 przedstawicieli (4 przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 4 przedstawicieli producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych.
Zgodnie z zapisami ustawy zobowiązani do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji są przedsiębiorcy, którzy:
–   prowadzą działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, cieląt, koni, owiec lub drobiu,
–   wywożą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywe świnie, bydło, cielęta, konie, owce lub drób,
–   przetwarzają zboża na cele konsumpcyjne,
–   skupują owoce i warzywa lub ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt.19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( rolników ryczałtowych),
–   produkują owoce i warzywa,
–   prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
–   prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

UWAGA PRZEDSIEBIORCY!
Jeżeli prowadzona przez Państwa działalność jest zobligowana do dokonywania naliczeń i wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych prosimy o sporządzenie zaległych deklaracji wpłat (począwszy od III kwartału 2009 r.) oraz dokonanie wpłat wraz z odsetkami podatkowymi na rachunek bankowy podany w deklaracji.
Deklaracje za kolejne kwartały należy składać po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Deklaracja winna zostać złożona do Prezesa Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego ARR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy. Od maja 2010 r. prowadzone są kontrole u podmiotów zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji.

W okresie pomiędzy 1 lipca 2009 a 30 czerwca 2011 roku małopolscy przedsiębiorcy zadeklarowali kwotę ponad 2,5 mln zł. W latach 2010 i 2011 w kraju na działania wpisane do planów funduszy Komisje Zarządzające przyznały kwotę ponad 36 mln zł. Środki wykorzystane zostały na kampanie i działania promocyjne, dofinansowania do szkoleń, wystaw, targów oraz innych działań mających na celu przede wszystkim wzrost spożycia wybranych produktów rolno spożywczych.

Wszelkie informacje dotyczące Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów (12) 424-09-47, 424-09-62  oraz w  Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

Zapraszamy na stronę internetową: www.arr.gov.pl   (gdzie m.in. dostępny jest druk deklaracji z instrukcją wypełniania).

Sekcja Informacji i Promocji
OT ARR w Krakowie

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”