Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół w Szczurowej
32-820 Szczurowa, ul. Rynek 14, tel./fax 14 671 49 39, www.zsszczurowa.cba.pl, e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm

Typy Szkół:
Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie
Technikum – 4 letnie
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – 3 letnia
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ 2 letnie)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski lub język niemiecki
(planowany przedmiot uzupełniający – elementy prawa).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Szkoła dla uczniów, którzy chcą podjąć studia na kierunkach: historia, filologia polska, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA !
Kształcenie odbywa się również na poziomie 3 letniego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
(przedmioty rozszerzone: język angielski, historia).
Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy.

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK HANDLOWIEC
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
– wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
– prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
– organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
– zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, sklepach, hurtowniach i magazynach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– sprzedawca,
– florysta.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec i uzupełnieniu kwalifikacji w ramach kursu „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” istnieje możliwość uzyskania dodatkowo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik handlowiec to zawód szerokoprofilowy. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych jako specjaliści
od marketingu, akwizycji towarów, reklamy czy księgowości, przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy produktów, szefowie działu sprzedaży. Znajdą również zatrudnienie w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach i magazynach, przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności. Szkoła wyposaża w wiedzę i umiejętności niezbędne w celu uruchomienia i działalności własnej firmy handlowej.

TECHNIK EKONOMISTA
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– obliczanie podatków,
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
– prowadzenie rachunkowości,
– wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają 6 tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik ekonomista może być zatrudniony w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w bankach, w administracji publicznej, organizacjach międzynarodowych, na stanowiskach ekspertów, doradców i konsultantów różnych szczebli.

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– przygotowanie publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej,
– prowadzenie procesów drukowania cyfrowego,
– przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
– obróbka druków cyfrowych,
– prowadzenie procesów drukowania przestrzennego 3D,
– obróbka przestrzennych druków 3D.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbywają 4-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach poligraficznych, drukarniach, firmach reklamowych.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik cyfrowych procesów graficznych i poligrafii może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań. Ponadto jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:
– organizowanie działalności turystycznej,
– organizowanie imprez i usług turystycznych,
– rozliczenie imprez i usług turystycznych,
– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:
kursy:
– administrator czasu wolnego,
– recepcjonista-menadżer w hotelu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:
Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

WIELOZAWODOWA dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA !
Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

– PROWADZENIE SPRZEDAŻY
– PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO- BIBLIOGRAFICZNEJ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności. Elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Brzesko. Powiatowe Targi Edukacyjne.

Opublikowany przez Informator Brzeski 6 lutego 2018

IB