Don't Miss
Home » Wiadomości » Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

Informator Brzeski pomaga absolwentom gimnazjum w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej

12Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Powiatu Brzeskiego.

Mamy nadzieję, iż będzie ona pomocna w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze kierunku kształcenia.

W dniu dzisiejszym przedstawiamy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
32-860 Czchów, ul. Sądecka 187, www.zsczchow.pl, tel./fax 14 68 43 230, e-mail: zespolszkol187@op.pl

1

Typy Szkół:
► Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnie
► Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 4 letnie
► Zasadni cza Szkoła Zawodowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 3 letnia
► Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 3 letnie (dla absolwentów ZSZ – 2 letnie)
► Szkoła Policealna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

2Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia, (planowane przedmioty uzupełniające – rekreacja ruchowa, obsługa ruchu turystycznego, masaż klasyczny i relaksacyjny).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: turystyka, rekreacja, dietetyka, odnowa biologiczna, kosmetologia, promocja zdrowia, filologia angielska, biologia, geografia.

Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia, geografia, (planowane przedmioty uzupełniające – promocja zdrowia, elementy ratownictwa medycznego).

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Szkoła dla uczniów chcących podjąć studia na kierunkach: biotechnologia, kosmetologia, fizjoterapia, biologia, geografia, filologia angielska.

UWAGA ! Kształcenie odbywa się również na poziomie 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej są przyjmowani bezpośrednio do II klasy).

TECHNIKUM
4 letnie, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

TECHNIK EKONOMISTA

4Przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, prowadzenie rachunkowości, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista w cyklu kształcenia odbywają 6-tygodniową praktykę na stanowiskach biurowych w firmach,
urzędach administracji publicznej, bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych. Dzięki współpracy zagranicznej uczniowie odbywają również praktyki w firmach usługowych i urzędach w Anglii.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent technikum ekonomicznego może uzyskać dodatkowo dyplom technika rachunkowości po odbyciu kursu kwalifikacyjnego i potwierdzeniu kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika ekonomisty istnieje możliwość podjęcia pracy w administracji, handlu, księgowości, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

5Przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia.

Zakres kompetencji absolwenta: ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie, sporządzanie i ekspozycja potraw i napojów, organizowanie produkcji gastronomicznej, planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach gastronomicznych różnego typu np. w restauracjach, barach, bistrach, kawiarniach, stołówkach, hotelach, firmach cateringowych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie odbywają praktyki w zakładach zbiorowego żywienia, restauracjach, hotelach w Niemczech.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych absolwenci podejmują pracę w firmach świadczących usługi w zakresie organizacji przyjęć, cateringu, gastronomii, agroturystyki.

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

6Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia.

Zakres kompetencji absolwenta: organizowanie działalności turystycznej, organizowanie imprez i usług turystycznych, rozliczanie imprez i usług turystycznych, obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka: Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają praktyki w wymiarze 8 tygodni w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po uzyskaniu tytułu technika obsługi turystycznej uczniowie mogą podjąć pracę w biurach podróży, punktach informacji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej gimnazjum

KUCHARZ

7kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne odbywa się w szkole

Zakres kompetencji absolwenta: umiejętność przechowywania żywności, sporządzanie potraw i napojów, wykonywanie czynności związanych z ekspozycją potraw i napojów.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz może uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych po uzyskaniu wykształcenia średniego i potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”.

 

 

SPRZEDAWCA

8Kształcenie teoretyczne zawodowe realizowane jest w szkole lub w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Zakres kompetencji absolwenta: przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca po uzyskaniu wykształcenia średniego może otrzymać tytuł technika handlowca jeżeli potwierdzi kwalifikację: „Prowadzenie działalności handlowej” oraz tytuł technika księgarstwa jeżeli potwierdzi kwalifikację „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej”.

WIELOZAWODOWA

dla młodocianych pracowników

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: cukiernik, fryzjer, lakiernik, kamieniarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, stolarz, sprzedawca, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie lub innych.

Perspektywy rozwoju zawodowego absolwenta: Absolwent może uzyskać tytuł technika po zdobyciu wykształcenia średniego
i potwierdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniego kursu kwalifikacji zawodowych.

SZKOŁA POLICEALNA

TECHNIK ARCHIWISTA – 2 letnia

9Zakres kompetencji absolwenta: gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie dokumentacji aktowej, opracowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m. in. w urzędach wojewódzkich, urzędach rejonowych, urzędach powiatowych, urzędach gmin, sądach, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

 

OPIEKUN MEDYCZNY – roczna

10Zakres kompetencji absolwenta: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas
wykonywania zabiegów, podejmowanie współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej.

Praktyka: Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni.

Możliwości w zakresie zatrudnienia: Po szkole kształcącej w zawodzie opiekun medyczny można podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, instytucjach organizujących pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest to dodatkowy atut dla osób poszukujących zatrudnienia w ośrodkach przeznaczonych do opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE dla dorosłych:

11

– sporządzanie potraw i napojów,
– wykonywanie usług kelnerskich,
– organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
– świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,
– prowadzenie rachunkowości,
– organizacja i prowadzenie archiwum,
– rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

IB