Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Iwkowa / Woda z wodociągu w Dobrocieszu z bakteriami bakterii Escherichia coli / 31 maja 2019 r.

Iwkowa / Woda z wodociągu w Dobrocieszu z bakteriami bakterii Escherichia coli / 31 maja 2019 r.

31 maja 2019 r. (piątek) na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym, umiejscowionym w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrocieszu i zasilanym z wodociągu lokalnego wyżej wymienionej szkoły. Stężenie bakterii Escherichia coli wyniosło 94 jednostki, podczas gdy wartość ta powinna wynosić zero. Z tego powodu wydano decyzję o zakazie spożywania wody. Może być ona używana jedynie do celów sanitarnych. 

W pobranej próbce stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – bakterii Escherichia coli w liczbie 1 [jtk] przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml], bakterii grupy coli w liczbie 94 [jtk] ml przy normie 0 [jtk lub NPL/100 ml] oraz ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22○C, przekraczającej 300 [jtk/1ml], przy wielkości zalecanej w kranie konsumenta na poziomie niższym od 200 [jtk/1ml].

Zakwestionowane parametry wody naruszają wymagania mikrobiologiczne, określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z zaistniałą sytuacją Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku wydał zakaz korzystania z wody pochodzącej z ww. wodociągu na potrzeby konsumpcyjne i higieniczne (np. mycie rąk, korzystanie z prysznica) – decyzja obowiązująca od dnia 31 maja 2019 r., jak też podjęcia działań naprawczych zmierzających do przywrócenia właściwych parametrów jakości wody.

Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do celów związanych ze spożyciem, w tym przygotowania posiłków, wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł oraz dopuszcza wykorzystanie wody z ww. wodociągu wyłącznie do celów sanitarnych t.j. do spłukiwania toalet.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

O bakteriach E. coli słów kilka

Bakterie Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) należą do rodziny bakterii Enterobacteriaceae. Bakterie te żyją w jelicie grubym człowieka jak również w przewodzie pokarmowym zwierząt, a ich liczebność w świeżych fekaliach może wynosić nawet 109 komórek na gram. W grupie bakterii coli wyróżniamy dwa podstawowe typy bakterii: typ kałowy Escherichia coli i typ ziemny Aerobacter aerogenes.

Infekcja wywołana przez E.coli dotyczy głownie układu pokarmowego, powoduje biegunkę i wymioty głownie u ludzi o osłabionym układzie odpornościowym jak również u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Bakterie E.coli i grupy coli wybrano jako organizm wskaźnikowy przy ochronie sanitarnej ujęć wodnych i wody wodociągowej z uwagi na to, że jest wykrywana prostymi metodami, nie wytwarza form przetrwalnikowych, nie rozmnaża się w wodzie i glebie, żyje dłużej niż bakterie chorobotwórcze i jest fizjologiczną florą bakteryjną układu pokarmowego. Bakterie E.coli i grupy coli występują zawsze w ściekach nie oczyszczonych a także oczyszczonych (wypływających z oczyszczalni ścieków), w których nie jest prowadzona dezynfekcja.

Pełna treść komunikatu <==

IB / proffico / Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku