Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 25 sierpnia 2018 r.

Jasień / Skażona woda w wodociągu! / 25 sierpnia 2018 r.

W piątek 24 sierpnia 2018 r. na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku opublikowano komunikat informujący o negatywnych wynikach badań wody pobranej w punkcie czerpalnym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko.

Stwierdzono pogorszenie parametrów mikrobiologicznych, spowodowane wystąpieniem w badanej próbce znacznej ilości bakterii chorobotwórczych. Próbka w której wykryto zanieczyszczenie została pobrana 3 dni wcześniej.

W związku ze skażeniem wody zakazano wykorzystywać ją do celów spożywczych (nawet po przegotowaniu). Mieszkańcy mogą korzystać z zakwestionowanej wody jedynie na cele z związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Badania wody w innych punktach kontrolnych na terenie Miasta i Gminy Brzesko nie wykazały zanieczyszczenia, a woda w pozostałej części sieci wodociągowej jest zdatna do spożycia.

Treść komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku z dnia 24 sierpnia 2018r. (piątek) W SPRAWIE JAKOŚCI WODY W DOMU DZIECKA W JASIENIU, UL. KS. MAZURKIEWICZA 171

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej w punkcie czerpalnym – punkcie zgodności, umiejscowionym w Domu Dziecka w Jasieniu ul. Ks. Mazurkiewicza 171, zaopatrywanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie istotnej ilościowo liczby mikroorganizmów chorobotwórczych – ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h – stan stwierdzony: 450 [jtk/1 ml] przy zalecanej liczbie w kranie konsumenta < 200 [jtk/1 ml] określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W zakresie pozostałych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki oraz Clostrididium Parfringens) nie stwierdzono przekroczenia norm jakości wody. Wyniki badań wody pobranej w innych punktach zgodności pozwoliły wykluczyć skażenie sieci wodociągowej zaopatrującej ww. obiekt. W związku ze stwierdzonym stanem rzeczy, wydano zarządcy obiektu stosowne nakazy, w szczególności zakazano korzystać z zakwestionowanej wody na cele inne niż związane potrzebami sanitarnymi (spłukiwanie toalet), a operatora wodociągu zobowiązano do podjęcia koniecznych działań naprawczych.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że jakość wody dystrybuowanej wodociągiem publicznym Łukanowice-Brzesko spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a jej zakwestionowana jakość dotyczy wyłącznie wewnętrznej instalacji wodociągowej we wskazanym wyżej obiekcie.

 

Przy tej okazji wraca temat polityki informacyjnej RPWiK Brzesko. W czerwcu 2017 r. w związku ze skażeniem wody w wodociągu w Jasieniu – przez lokalne media, profile społecznościowe oraz komisje i sesje Rady Miejskiej przetoczyła się gorąca dyskusja nt. sposobu informowania mieszkańców o zagrożeniach, a także transparentności spółki w zakresie publikowania wyników badań wody. Jak widać po informacjach zawartych na stronie RPWiK zapału starczyło tylko do czerwca 2018 r….

Jakość wody – wewnętrzny monitoring jakości wody <==

IB / PSSE Brzesko

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl