Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejna szansa dla przedsiębiorców. Październikowe nabory w „Kwartecie”

Kolejna szansa dla przedsiębiorców. Październikowe nabory w „Kwartecie”

Kwartet na Przedgórzu

Kwartet na Przedgórzu

Ponad 1,5 mln złotych przeznacza na pomoc dla przedsiebiorców Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu”. Wnioski o przyznanie pomocy dla rozwijających działalność gospodarczą przyjmowane będą od 14 do 30 października. W tym samym terminie można też aplikować o środki na projekty związane z promocją Przedgórza oraz renowacją zabytków. Ponadto w październiku zostanie przeprowadzony nabór grantowy na organizację wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych.

100 procent dla grantobiorców

Właśnie od 1 października trwa już nabór wniosków dla animatorów wydarzeń sportowych. Na jedno zadanie, zaplanowane do realizacji w przyszłym roku, grantobiorcy mogą uzyskać stuprocentową refundację poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. O dotację mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, kluby sportowe jak i osoby fizyczne oraz jednostki sektora finansów publicznych.

– Wnioski nie tylko są oceniane przez Radę Stowarzyszenia, ale także ich realizacja jest monitorowanai rozliczana przez „Kwartet” – informują pracownicy Biura LGD. – Stąd na Stowarzyszeniu ciąży odpowiedzialność zdecydowanie większa niż w projektach konkursowych. Z drugiej strony to niewątpliwie duże udogodnienie dla aplikujacych o pomoc, bo czas rozliczenia zadania zostaje maksymalnie skrócony. Na zwrot poniesionych przez grantobiorców kosztów od momentu złożenia wniosku o płatność nie czeka się dłużej niż dwa miesiące.

W dotychczas przeprowadzonych naborach na realizację zadań grantowych przyznano i wypłacono pomoc kilkunastu grantobiorcom. Kolejni finalizują swoje projekty. Warto podkreślić, że chcąc zainteresować tą formą pomocy szczególnie od niedawna działające organizacje, zmieniono kryteria lokalnego wyboru, usuwając z nich możliwość uzyskania punktów za doświadczenie w realizacji projektów z udziałem środków unijnych. Wyrównano w ten sposób szanse wszystkich aplikujących. Ponadto skorygowano wysokość dotacji, ustalając ją na poziomie 100 procent kosztów kwalifikowalnych. LGD próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich.

Jak podkreślają pracownicy Biura, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej.

– Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów – wyjaśniają. – Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina. Wnioski grantobiorcy mogą składać do 25 października.

Nade wszystko przedsiębiorcy

W bieżącym okresie rozliczeniowym, obejmującym lata 2014-2020, preferowana jest pomoc dla przedsiębiorców. Z ogólnej puli 2 milionów euro, jaką LGD pozyskała w konkursie lokalnych strategii rozwoju, co najmniej połowa powinna być przeznaczona na rozwój już istniejących firm lub dla rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą.

– W najbliższym naborze dla rozwijających działalność gospodarczą na naszym obszarze, czyli w gminach Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów, beneficjenci będą mogli otrzymać maksymalną pomoc w wysokości około 110 tys. zł – informują w LGD. – To kwota, będąca 50-procentową refundacją kosztów operacji, której realizację należy zaplanować w przyszłym roku, po podpasaniu stosownej umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Dopiero wówczas, po spełnieniu wszelkich proceduralnych wymogów, można rozpoczynać realizację operacji. Na jej zakończenie i rozliczenie wnioskodawcy mają dwa lata.

Należy dodać, że beneficjenci otrzymujący dofinansowanie zobowiązani są do utworzenia i utrzymania miejsc pracy przez co najmniej dwa lata. Przyznawana pomoc przekłada się na liczbę nowo zatrudnionych pracowników. Na jedno miejsce pracy to kwota 85 tys. zł. Szacuje się, że aplikować o pomoc będzie około 15 przedsiębiorców. Wnioski można składać wyłącznie osobiście w Biurze LGD w Warysiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 października, do godziny 14.00.

Promocja i renowacja zabytków

Do końca października będzie się można ubiegać też o środki na renowację zabytków oraz na projekty związane z promocją obszaru Przedgórza. W obu przewidzianych naborach wniosków limit dostępnych środków odpowiednio to ponad 163 tys. zł oraz 191 tys. zł. Szacuje się, że łącznie zostanie złożonych 8 wniosków: 5 na realizację przedsięwzięć promocyjnych oraz na odnowienie co najmniej 3 obiektów zabytkowych.

O warunkach przystąpienia do naborów wniosków LGD na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej: www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.


PR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66, e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl, www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.