Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejne szanse na dotacje z „Kwartetu”

Kolejne szanse na dotacje z „Kwartetu”

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” ogłasza kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy na interesujące projekty realizowane na obszarze LGD. Niewielka pula niezrealizowanych w latach poprzednich środków zostanie przeznaczona dla przedsiębiorców. To najprawdopodobniej ostatnia szansa w tym roku na uzyskanie dofinansowania.

– Aktualnie w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się wnioski wybrane do finansowania w naborze z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – informują pracownicy Biura LGD w Warysiu. – Na 10 złożonych wniosków beneficjenci otrzymają dofinansowanie wartości ponad 2,2 mln złotych. Projekty, obejmujące między innymi utworzenie kompleksu parkowego na jednym z osiedli w Brzesku, modernizację obiektów publicznych w Borzęcinie, Łysej Górze, Porąbce Uszewskiej, Łoniowej, Zabawie, Woli Radłowskiej, będą realizowane jeszcze w tym roku. Beneficjentami są głównie samorządy gminne oraz lokalne stowarzyszenia.

Wyposażenie, promocja, sport, rekreacja
Tymczasem, LGD realizując założenia lokalnej strategii rozwoju zaplanowała przyznanie pomocy na dofinansowanie zadań w ramach tzw. projektów grantowych. Obejmują one działania dotyczące wyposażenia podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promocję obszaru Przedgórza. Działania te znajdą się w ofercie naborów prowadzonych od 27 lutego do 19 marca. Należy pamiętać, że podmioty działające w sferze kultury mogą aplikować o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych wnioskodawcy, pod jednym wszak warunkiem: wyposażenie to musi przyczyniać się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

– Liczymy, że tą formą pomocy zainteresowane będą przede wszystkim stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, kluby sportowe, ale także grupy nieformalne – mówi prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Wartość dofinansowania do organizowanej imprezy sportowej lub rekreacyjnej wynosi 6 tys. zł, na wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 10 tys. zł, natomiast na działania dotyczące promocji Przedgórza wartość dofinansowania wynosi do 8 tysięcy złotych. Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%, natomiast dla osób fizycznych 80% kosztów kwalifikowalnych.

Przedgórzańskie inspiracje
Podobne zasady obowiązywać będą w jeszcze jednym zaplanowanym w najbliższym czasie naborze, dotyczącym „Przedgórzańskich inspiracji”. Tak nazwany nabór obejmować będzie zadania, polegające na zagospodarowaniu miejsc, upamiętniających lokalnych bohaterów bądź znaczące dla miejscowości wydarzenia. W przypadku tego naboru, którego termin ogłoszenia przewidziano w dniach od 25 kwietnia do 22 maja wysokość dofinansowania do jednego projektu może wynieść maksymalnie 6 tys. zł.

– Przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej – przypominają pracownicy Biura. – Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

430 tys. zł dla przedsiębiorców
– Mamy też dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, pragnących otrzymać dofinansowanie na rozwój własnej firmy – dodaje Piotr Kania. – Otóż, po przeanalizowaniu zrealizowanych wniosków składanych w dwóch poprzednich naborach, okazało się, że posiadamy w tym zakresie jeszcze ok. 430 tys. zł. Zarząd zdecydował, że środki te zostaną rozdzielone pomiędzy pięciu przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać refundację w wysokości 85 tys. zł. To 50% kwalifikowanych kosztów operacji. Nabór wniosków przewidujemy w dniach 25 kwietnia – 22 maja.

Kursy dla defaworyzowanych
Ponadto warto wspomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które „Kwartet” sam będzie realizował. Projekt kierowany jest do grupy osób defaworyzowanych i ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. Planowane jest zorganizowanie dla nich szeregu kursów
i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać. Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.
LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

NAJBLIŻSZE NABORY WNIOSKÓW
27.02 – 19.03.2018 r.
* Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury
(limit środków: 80 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-10 tys. zł)
* Promocja obszaru Przedgórza
(limit środków: 80 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-8 tys. zł)
* Wydarzenia sportowe i/lub rekreacyjne
(limit środków: 48 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-6 tys. zł)
25.04 – 22.05.2018 r.
* Przedgórzańskie inspiracje
(limit środków: 48 tys. zł;
kwota dofinansowania: 5-6 tys. zł)
* Rozwijanie działalności gospodarczej
(limit środków: 430 525 zł;
kwota dofinansowania: 85 tys. zł)

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.


PR