Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Kwartet” na drugie półrocze

„Kwartet” na drugie półrocze

Rozpoczęły się wakacje, ale „Kwartet na Przedgórzu” nie zwalnia tempa. Przygotowywane są kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planowane jest w październiku.

Rozpoczęły się wakacje, ale „Kwartet na Przedgórzu” nie zwalnia tempa. Przygotowywane są kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy, których ogłoszenie planowane jest w październiku.

W pierwszej połowie marca „Kwartet” przeprowadził nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla podejmujących działalność gospodarczą, jak i na rozwój dla firm już funkcjonujących. O przyznanie dofinansowania wpłynęło łącznie 26 aplikacji. Po dokonanej ocenie wybrano do finansowania 17 najlepszych projektów. Łączna kwota pomocy wyniosła blisko 2 mln zł.

Wnioski ocenione
Jak informuje nas Biuro Lokalnej Grupy Działania, wybrane wnioski są obecnie weryfikowane przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Pod koniec lipca należy się spodziewać, że pierwsi beneficjenci podpiszą stosowne umowy. Dopiero wówczas, po spełnieniu wszelkich proceduralnych wymogów, można rozpoczynać realizację operacji. Na jej zakończenie i rozliczenie wnioskodawcy mają dwa lata. Dotyczy to zarówno wniosków składanych o przyznanie dofinansowania na rozwój firm, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
W związku z tym, że w marcu na rozwój działalności gospodarczej nie wykorzystano wszystkich dostępnych środków, „Kwartet” zaplanował już w październiku ogłoszenie z tego zakresu kolejnego naboru.

Kolejna szansa dla przedsiębiorców
Ale aplikować będą mogli nie tylko przedsiębiorcy. W tym samym terminie planowane są również nabory wniosków
o przyznanie pomocy z zakresu promocji obszaru Przedgórza oraz konkurs dotyczący renowacji zabytków. Wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, jak i jednostki sektora finansów publicznych. W obu naborach limit dostępnych środków to ponad 150 tys. zł. Niewykluczone, że w zakresie mniejszym niż w minionym roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury. O tym jednak, czy taki nabór wniosków zostanie ogłoszony w tym roku czy dopiero na początku 2020, zależeć będzie od kwoty, jakimi środkami będzie dysponowała LGD.
Ponadto, niezależnie od wspomnianych naborów, jeszcze w bieżącym roku oraz na początku przyszłego przygotowywane są środki dla grantobiorców.

Małe „granty”, wielka sprawa
To właśnie zadania realizowane w ramach projektów grantowych mają w założeniu spełniać szczególną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności. Dedykowane są one zwłaszcza stowarzyszeniom, ale także grupom nieformalnym, które pragną zakupić do swej działalności niezbędny sprzęt, przeprowadzić integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne czy też zająć się działalnością promującą Przedgórze. LGD próbuje więc zachęcić do składania wniosków nie tylko prężnie działające na obszarze stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne i ośrodki kultury, ale przede wszystkim niewielkie, funkcjonujące od niedawna organizacje, a nawet grupy nieformalne, jak chociażby koła gospodyń wiejskich. W przeprowadzonych w minionym roku naborach „grantowych” LGD dofinansowała w kwocie 6-10 tys. zł ponad 30 projektów. Część z nich została już zrealizowana i rozliczona.
Przed kolejnymi naborami warto wiedzieć, że LGD dokonała korzystnej dla beneficjentów zmiany w warunkach przyznawanej pomocy, która wypłacana będzie w pełnej wysokości, określonej w ogłoszeniu. Nie będzie więc konieczny wkład własny grantobiorcy, który do tej pory wynosił 10-20% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Jak podkreślają pracownicy Biura, przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i te projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

Bezpłatne kursy – ostatnie miejsca
„Kwartet” jest także w trakcie realizacji projektu własnego, polegającego na organizacji serii bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych. Zakończono już przeszkolenie w zakresie operator wózka widłowego, spawacz metodą MAG, a także przeszkolono przyszłych barmanów. Świadectwa ukończenia kursu obsługi kas fiskalnych otrzymała również pierwsza grupa uczestników, a kolejni rozpoczną kurs 15 lipca. Biuro LGD przyjmuje zgłoszenia na ostatnie wolne miejsca.
Zarówno o ogłaszanych kursach zawodowych, jak i przeprowadzanych naborach wniosków o przyznanie pomocy oraz o warunkach przystąpienia do nich, LGD na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej: www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z indywidualnego doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

PR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.