Don't Miss
Home » Wiadomości » „Kwartet” pisze strategię

„Kwartet” pisze strategię

Logo_Kwartet_na_Przedgorzu(2)Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” nadal prowadzi konsultacje z mieszkańcami i diagnozuje potrzeby społeczne na obszarze, który obejmuje swoim działaniem. Wszystko po to, by jak najlepiej opracować lokalną strategię rozwoju, która będzie złożona do konkursu na wybór LGD realizującej projekty w okresie programowania na lata 2014-2020.

Po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego terminu i warunków konkursu wiadomo już, że strategię wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami trzeba będzie złożyć nie później niż 30 grudnia 2015 roku.

– To prawie miesięczny poślizg w porównaniu z wcześniej awizowanym terminem, ale nie ma co robić tragedii. Będziemy mieć więcej czasu na staranniejsze opracowanie strategii  – komentuje Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia.  – To ważne, bo regulamin konkursu jest bardzo rygorystyczny, a konkurencja ubiegających się o środki  innych Lokalnych Grup Działania będzie bardzo duża – dodaje.

Diagnozowanie potrzeb
„Kwartet na Przedgórzu” jest jedną z ponad trzydziestu podobnych LGD, działających w Małopolsce. Działa na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów), zamieszkiwanych przez ponad 68 tys. osób. W poprzednim rozdaniu, obejmującym lata 2007-2013, Stowarzyszenie z Warysia rozdzieliło dla beneficjentów na ponad 220 zrealizowanych przez nich projektów blisko 11 mln zł i należało do czołowych takich grup nie tylko w województwie, ale także w kraju.

Prezes Kania nie ukrywa, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje obecnie przy wytyczaniu priorytetowych celów na następne lata: – Mamy nie tylko profesjonalnie funkcjonujące biuro, ale także grupę zaangażowanych działaczy wchodzących w skład zarządu Stowarzyszenia. Liczy on obecnie 10 osób, a dodatkowo na okres przygotowywania strategii dokooptowano do nich wskazanych przez szefów gmin przedstawicieli poszczególnych samorządów. Podczas organizowanych spotkań zgłaszane są liczne pomysły i nawet konkretne projekty, które będziemy chcieli włączyć do strategii.

Stowarzyszenie oprócz przeprowadzonych już konsultacji z mieszkańcami każdej z gmin, a także z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej i animatorami kultury, na bieżąco prowadzi badania sondażowe. Na stronie internetowej (www.kwartetnaprzedgorzu.pl) znajdują się specjalna ankieta do wypełnienia oraz „karta projektu”. Można je też odebrać z biura lub wypełnić na miejscu. Pracownicy  i wolontariusze zwracali się o wypełnienie ich do uczestników plenerowych imprez podczas Borzęckiego Święta Grzyba i Turnieju Rycerskiegom w Dębnie. Każda opinia bądź pomysł są odnotowywane i będą uwzględniane najpierw przy opracowaniu i aktualizowaniu diagnozy społeczno-gospodarczej, a następnie najciekawsze i najbardziej oczekiwane projekty zostaną wpisane w przygotowywana strategię.

Nic bez mieszkańców
– Wykorzystujemy każdą okazję, by informować mieszkańców oraz szkolić potencjalnych naszych beneficjentów – podkreśla Piotr Kania. – Innowacyjną formę warsztatów przybrał  wyjazd studyjny blisko 20-osobowej grupy do Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Tam zapoznaliśmy się z warunkami funkcjonowania małych zakładów przetwórstwa lokalnego, a w trakcie podróży moderowaliśmy debatę nad możliwością jak najefektywniejszego wykorzystania przewidywanej puli środków. W porównaniu z poprzednim okresem zmieniają się zasady rozdziału środków, więc ważne, by przyszli wnioskodawcy jak najwięcej wiedzieli, co ich czeka.

Warto dodać, że konsultacje przeprowadzane są również wśród samorządowców. Do kontynuowania pracy w LGD przekonywali radnych podczas specjalnych prezentacji pracownicy i członkowie zarządu. Od stycznia odbyło się kilka spotkań z udziałem wójtów i burmistrzów gmin „Kwartetu”, ostatnie miało miejsce 15 października. Natomiast 30 września Rada Miejska przyjęła uchwałę o udziale Gminy Brzesko w pracach LGD w okresie programowania obejmującym lata 2014-2020. Wcześniej taki dokument uchwalili samorządowcy Borzęcina, a w najbliższym czasie decyzję w tej sprawie mają podjąć Dębno i Radłów.

Miejsca pracy w cenie
– Przyjmując stosowną uchwałę samorząd Brzeska rozwiał wcześniejsze wątpliwości na temat składu „Kwartetu” w przyszłym okresie finansowania – mówi  Katarzyna Pacewicz-Pyrek, pełniąca funkcję skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia. – Głosowanie poprzedziły kilkumiesięczne konsultacje, a także podczas wspomnianej sesji radni, wskazując na korzyści płynące z możliwości realizowania projektów w ramach „Leadera”, apelowali o zapewnienie optymalnego miejsca  brzeskiej gminy w strukturach „Kwartetu”. Ostatecznie uchwałę przyjęto niemal jednogłośnie, przy 16 głosach „za” i jednym wstrzymującym – opisuje przebieg debaty brzeskich radnych.

– Z pewnością liczne postulaty i sugestie, jakie pojawiały się podczas podobnych dyskusji uwzględni walne zebranie członków, które na początku listopada dokona oceny dotychczasowych prac i ustali zasady przyszłej współpracy – prognozuje kierownik biura Marek Latasiewicz i zaraz dodaje: – A trzeba wiedzieć, że zarówno dla beneficjentów, jak i dla LGD o fundusze europejskie będzie o wiele trudniej niż w poprzednim rozdaniu. Dość powiedzieć, że znacząca część puli środków, jaką będziemy dysponować, trzeba będzie przeznaczyć na projekty generujące miejsca pracy. Ministerstwo zaleca także, by realizowane projekty związane były z pomocą dla grup defaworyzowanych oraz z promocją produktów lokalnych. Trudniej o pomoc unijną będzie dla przedsiębiorców. Tymczasem codziennie do biura  Stowarzyszenia zgłaszają się osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pragnące rozwijać istniejące już przedsiębiorstwa, z pytaniem o to, kiedy będą mogli składać u nas wnioski. Ich zainteresowanie „Leaderem” jest zrozumiałe, bo fundusze w innych programach zostały mocno ograniczone…

Umów się na dyżur!
W związku z przesunięciem terminu składania LSR „Kwartet” uruchomił jeszcze jedną możliwość konsultacji. W każdej z czterech gmin pracownicy LGD będą mieć dodatkowe dyżury. Każdy, kto ma oryginalny pomysł na projekt oraz chce zmieniać swe otoczenie, powinien zapoznać się z informacjami znajdującymi się na www.kwartetnaprzedgorzu.pl . Tam też można znaleźć dogodny dla siebie termin spotkania z przedstawicielem biura Stowarzyszenia.

logo-noweEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowane ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


PS