Don't Miss
Home » Wiadomości » Nowa strategia „Kwartetu”

Nowa strategia „Kwartetu”

Katarzyna Pacewicz-Pyrek – skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” odbiera z rąk wicemarszałka województwa Stanisława Sorysa umowę na realizację LSR, obejmującej lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przygotowuje się do ogłaszania pierwszych naborów, obejmującej nową perspektywę finansową. Beneficjenci programu LEADER do roku 2020 mogą liczyć na blisko 2 mln euro.

18 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu na wybór Strategii Lokalnego Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR), którą do oceny należało złożyć do 30 grudnia 2015 roku. 12 maja została zawarta umowa ramowa z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, a kilka dni później w Muzeum Okręgowym w Tarnowie uroczyście przekazano ją przedstawicielowi „Kwartetu”.

– To dobra wiadomość dla naszego Stowarzyszenia i dla planujących składać wnioski o pomoc – mówi prezes „Kwartetu” Piotr Kania. – Do dyspozycji przyszłych beneficjentów będziemy mieli dokładnie 1 831 500 euro, czyli niewiele mniej od kwoty, z jakiej skorzystali autorzy projektów w minionym okresie programowania. Po spełnieniu wszelkich formalności i dokonaniu niezbędnych zmian, w szczególności dotyczących dostosowania strategii w zakresie wskaźników LSR oraz planu działania, a także doprecyzowania niektórych procedur wyboru operacji, będziemy ogłaszać pierwsze nabory wniosków – informuje Piotr Kania.

Strategia rodziła się w bólach

Do realizacji LSR w nowej perspektywie finansowej wybrano 32 lokalne grupy działania z Małopolski. Kierownik biura „Kwartetu” Marek Latasiewicz podkreśla jednak, że nie tylko kryteria oceny złożonych strategii były bardzo rygorystyczne, ale sam proces tworzenia LSR przebiegał w niezwykle złożonych okolicznościach.

– Cieszymy się bardzo, że wśród wybranych LGD-ów znalazł się „Kwartet na Przedgórzu”, który w poprzednim okresie programowania należał do czołowych grup w województwie – przypomina Marek Latasiewicz. – Nasi beneficjenci na realizację swoich projektów otrzymali pomoc blisko 11 mln zł. Jednak nie to decydowało o wyborze nowej strategii, lecz rzetelność przeprowadzonych konsultacji społecznych i oryginalność założeń, które dzięki realizowanym pomysłom pozwolą na zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców naszego obszaru. Zidentyfikowaniu ich służyły liczne spotkania z mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami różnych instytucji i organizacji społecznych. To podczas nich udało się wypracować strategiczne cele oraz oszacować możliwości ich realizacji. Nasi respondenci wypełnili kilkaset ankiet, a powstała specjalna grupa do spraw opracowania LSR na bieżąco analizowała przebieg konsultacji. Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i w jakimkolwiek zakresie przyczynili się do powstania dokumentu, należy się podziękowanie. Jednocześnie nie należy zapominać, że przecież do ostatniej chwili ważyła się przyszłość „Kwartetu”. Jeszcze 30 grudnia, czyli w dniu, w którym złożyliśmy dokumentację konkursową, brzescy radni głosowali nad uchwałą w sprawie wystąpienia ich gminy z LGD. To sytuacja kuriozalna i nie mająca precedensu, która nie służyła przygotowaniu strategii. Na szczęście zwyciężył rozsądek większości radnych, mających na względzie nade wszystko interes mieszkańców. Te doświadczenia są już jednak za nami, a przed „Kwartetem” stają nowe wyzwania.

50 procent dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” funkcjonuje w formule lokalnej grupie działania od 2008 roku. Tworzyły ją wówczas dwie gminy – Borzęcin i Radłów. W 2010 roku przystąpiły do niej kolejne dwie – Brzesko i Dębno. Obecnie obejmuje obszar zamieszkiwany przez ponad 68 tys. ludzi. Projekty wpisujące się w LSR mogą realizować zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne – organizacje społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Wbrew pojawiającym się gdzieniegdzie informacjom, z pomocy w ramach programu LEADER mogą skorzystać także mieszkańcy Brzeska. Liczba mieszkańców miasta mieści się bowiem w limicie 20 tysięcy.
– W porównaniu z poprzednim okresem nowością jest konieczność przeznaczenia połowy przyznanych środków na projekty generujące miejsca pracy – podkreśla prezes Piotr Kania. – To ukłon przede wszystkim w kierunku przedsiębiorców już prowadzących swoje firmy oraz tych, którzy planują dopiero rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przy powiększaniu przedsiębiorstwa na tworzone jedno miejsce pracy przewidzieliśmy 85 tys. zł, co stanowi 50-procentową refundację kosztów projektu. Natomiast zakładający firmę może ubiegać się o premię w wysokości 50 tys. zł, a nawet 70 tys. w przypadku zawodów deficytowych. Nowością jest też możliwość składania wniosków o granty – niewielkie projekty dotyczące m.in. działań związanych z edukacją i promowaniem obszaru LGD oraz organizacją imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym – opisuje założenia nowej strategii.

Autonomia i odpowiedzialność

Z LSR wynika, że w nowym okresie programowania szczególnie wysoko oceniane będą wnioski przewidujące w realizacji operacji technologiczne innowacje, a także działania proekologiczne. Część środków zostanie przeznaczona także na projekty związane z utrwalaniem dziedzictwa kulturowego i kontynuacją edukacji historycznej. Zakłada się też w rozdziale środków większą autonomię LGD.

– W przypadku grantów lokalna grupa działania nie tylko będzie przeprowadzać nabory, ale także rozliczać projekty oraz monitorować ich realizację – potwierdza kierownik biura „Kwartetu”. – To pozwala na dużą autonomię LGD w przeprowadzaniu naborów i w efekcie realizacji przyjętych celów, ale jednocześnie oznacza, że spada na nią wielka odpowiedzialność. Również finansowa. Stąd znacząco zmieni się rola Rady Stowarzyszenia, organu oceniającego wnioski. Podczas swego pierwszego posiedzenia 19 maja rada ukonstytuowała się, wybierając na przewodniczącego Zbigniewa Mączkę. Jego zastępcą został Janusz Kwaśniak.

Kiedy można spodziewać się pierwszych naborów? Jak informuje biuro „Kwartetu”, po dokonaniu niezbędnych korekt w LSR oraz zatwierdzeniu ich przez najbliższe, zwołane na 7 czerwca walne zebranie członków oraz podpisaniu aneksu do umowy ramowej z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim, wydaje się, że realny termin ogłoszenia naborów to druga połowa sierpnia. Tylko na projekty dla przedsiębiorców przewiduje się przeznaczyć ok. 2 mln zł.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków po szczegółowe informacje odsyłamy na stronę internetową „Kwartetu” (www.kwartetnaprzedgorzu.pl) lub bezpośrednio do biura (Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66).

logo -nowe„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i realizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KNP

Fot. Maciej Mazur