Don't Miss
Home » Wiadomości » Oferta godna uwagi. Jak zdobyć pieniądze ze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”?

Oferta godna uwagi. Jak zdobyć pieniądze ze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”?

Nabory wniosków o przyznanie pomocy dla przedsiębiorców, a także realizujących operacje z zakresu promocji Przedgórza i ochrony zabytków oraz pomoc na zadania grantowe – to najważniejsze działania Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zrealizowane w mijającym roku. W ramach wdrażania lokalnej strategii wybrano także do realizacji projekt własny oraz finalizowane są prace nad przygotowaniem dwóch projektów współpracy.

– Jeszcze w tym roku – od 18 grudnia – prowadzimy nabór wniosków z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” – mówi prezes „Kwartetu” Piotr Kania. – Nabór dedykowany jest w głównej mierze działającym na naszym terenie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pozarządowym. Spodziewamy się wniosków składanych przez gminy i stowarzyszenia. Do rozdziału jest ponad 2,3 mln zł, a zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi 8 stycznia 2018 roku – dodaje.

2,3 mln zł na infrastrukturę
Maksymalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację jednej operacji oraz dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednak jednostek sektora finansów publicznych, np. gmin wchodzących w skład LGD. Należy jednak wiedzieć, że intensywność pomocy dla tych podmiotów wynosi 63,63% kosztów operacji. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym minimalna całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50 000 zł.

Zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru preferowane będą operacje innowacyjne i tworzące miejsca pracy. Ponadto projekty otrzymają punkty, jeśli będą realizowane na obszarze większym niż obszar jednej gminy, będą wpływać na zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, przyczynią się do poprawy estetyzacji przestrzeni publicznej, zakładają większy od obligatoryjnego wkład własny i zostaną włączone do systemu EDU-INFO, poszerzając stworzony przez LGD „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń”. Premiowane będą również operacje realizowane w miejscowościach mających mniej niż 5 tys. mieszkańców oraz projekty związane z promocją Przedgórza. Dodatkowe punkty przewidziano wreszcie dla wnioskodawców mających doświadczenie w realizacji podobnych projektów z pomocą środków unijnych.

Czas na granty
W tym samym terminie – od 18 grudnia do 8 stycznia – prowadzony jest nabór wniosków na tzw. zadania grantowe dla animatorów wydarzeń sportowych i/lub rekreacyjnych.
– Wydaje się, że tą formą pomocy powinny być zainteresowane stowarzyszenia, a wśród nich kluby sportowe, ale także grupy nieformalne – uważają pracownicy Biura LGD.
– Wartość dofinansowania do jednego zadania wynosi 5-6 tys. zł, a wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%., natomiast dla osób fizycznych 80 %. kosztów kwalifikowalnych.

Przedstawiciele LGD przypominają zarazem, że przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej, którą wedle LGD są osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina.

Na początku przyszłego roku „Kwartet” planuje kolejne cztery nabory grantowe na realizację zadań związanych z organizacją wydarzeń sportowych, promocją obszaru Przedgórza, wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury oraz z utworzeniem i urządzeniem czterech miejsc ważnych dla regionu. Wartość dofinansowania do jednego zadania to w zależności od naboru 5-10 tys. zł, a warunki otrzymania pomocy są identyczne do naborów grantowych, które „Kwartet” wcześniej organizował. Warto zauważyć, że podmioty działające w sferze kultury mogą aplikować o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych wnioskodawcy, pod jednym wszak warunkiem: wyposażenie to musi przyczyniać się do zachowania dziedzictwa lokalnego.

Z myślą o producentach lokalnych produktów
Więcej naborów dla beneficjentów w 2018 roku Stowarzyszenie z Warysia nie planuje. – Przedsiębiorcy, którzy najczęściej pytają o możliwość otrzymania pomocy, muszą uzbroić się w cierpliwość do roku 2019 – informują w Biurze LGD. – Wtedy dopiero zostaną ogłoszone nabory zarówno dla tych co dopiero podejmują działalność gospodarczą, jak i chcących rozwijać swoje firmy…

„Kwartet” ma natomiast w planie na 2018 roku realizację dwóch projektów współpracy, których partnerami są inne LGD. Jeden z projektów – „Smak na małopolski produkt” – dotyczy tworzenia przedsiębiorcom warunków zbytu dla ich lokalnych produktów. W efekcie drugiego zostanie utworzonych na obszarze „Kwartetu” kilkadziesiąt kilometrów tras do nordic walking.

Bezpłatne kursy zawodowe
– Ponadto warto wspomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które będziemy realizować – dodaje przedstawicielka zarządu stowarzyszenia Katarzyna Pacewicz-Pyrek. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać. Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.

LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

VIDEO
PR

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.