Don't Miss
Home » Wiadomości » Pieniądze na sport oraz zabytki

Pieniądze na sport oraz zabytki

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przystępuje do kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji programu LEADER. Na drugą połowę kwietnia zaplanowano przyjmowanie wniosków o dofinansowanie organizacji wydarzeń sportowych oraz na renowację zabytków. 

20 marca lokalna grupa działania z Warysia zakończyła przyjmowanie wniosków w naborach z kolejnych trzech zakresów tematycznych.
– O refundację ubiegali się wnioskodawcy, którzy zaplanowali między innymi realizację projektów inwestycyjnych, związanych z budową lub przebudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – informuje prezes Stowarzyszenia Piotr Kania. – Wnioski składali również na operacje z szeroko rozumianym promowaniem obszaru LGD. Ponadto zarezerwowano pulę środków dla przedsiębiorców, pragnących rozwijać działalność gospodarczą. I podobnie, jak w poprzednich naborach, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, wiadomo już, że pieniędzy dla wszystkich nie wystarczy – dodaje.
Kto z wnioskodawców je otrzyma i jakie projekty zostaną ocenione najwyżej wiadomo będzie na początku kwietnia. Wtedy planowane jest posiedzenie Rady Stowarzyszenia, organu, który dokonuje oceny i wyboru wniosków do finansowania.  

Grantowe preferencje

Zanim nastąpią rozstrzygnięcia poprzednich naborów, LGD ogłosiła już następne konkursy. Tym razem dedykowane są dla organizatorów wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych, a także pragnących odrestaurować lokalne zabytki. Ten pierwszy nabór jest konkursem grantowym, a wartość dofinansowania do jednego zadania wynosi 5-6 tys. zł. Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to 80-90 proc. kosztów kwalifikowalnych.  
Przygotowujący projekty dotyczące organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych powinni uwzględnić te wszystkie aspekty, dzięki realizacji których ich wnioski zostaną wyżej ocenione. Wśród nich są takie kryteria jak: objecie działaniem jak największej liczby uczestników oraz pozyskanie partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej, którą wedle LGD są osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą też przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina.

Ocalić od zapomnienia

Natomiast wybór projektów związanych z restauracją lokalnych zabytków służyć ma ocaleniu od zapomnienia miejscowych obiektów i miejsc historycznych. Konkurs przewiduje operacje, których całkowity koszt nie będzie mniejszy niż 50 tys. zł. O 70 lub 80-procentową refundację – z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, których wkład własny zawsze wynosi 36,37 % – mogą ubiegać się wszystkie podmioty z obszaru LGD, także miejscowi przedsiębiorcy. Przewiduje się dofinansowanie trzech najciekawszych projektów. Preferowane będą operacje zakładające wyższy wkład własny wnioskodawcy, jego doświadczenie w realizacji podobnych projektów, a także uwzględnienie włączenia do stworzonego przez „Kwartet” systemu EDU-INFO. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. osób.

Zawodowa aktywizacja

Warto ponadto wspomnieć, że oprócz wymienionych naborów, zgodnie z lokalną strategia rozwoju LGD zaplanowało jeszcze w tym półroczu ogłosić konkurs dedykowany do grupy osób defaworyzowanych. Projekt, mający na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy, polegać będzie na zorganizowaniu dla nich szeregu kursów i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku.
Kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy „Kwartet” planuje przeprowadzić w drugiej połowie tego roku. Wówczas o dofinansowanie do swoich projektów będą mogły aplikować między innymi instytucje i placówki kulturalne na zakup nowego sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych. To projekt grantowy, podobnie jak dwa inne, związane z historią oraz promowaniem obszaru LGD, które przewidziano jeszcze w 2017 roku.

Pomocne informacje

LGD na bieżąco informuje o warunkach przystąpienia do konkursów na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl, w każdej z gmin wchodzących w skład „Kwartetu” organizowane są też spotkania konsultacyjne z przyszłymi beneficjentami. Podczas nich m.in. instruowani są o tym jak wypełniać wnioski o przyznanie pomocy. Jeśli ktoś z zainteresowanych nie może w nich uczestniczyć, wówczas powinien skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy LGD w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;   
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl


PR    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.