Don't Miss
Home » Wiadomości » Ponad 2 200 godz. dodatkowych zajęć edukacyjnych

Ponad 2 200 godz. dodatkowych zajęć edukacyjnych

Wójt Gminy Gnojnik podpisał umowę na realizację projektu edukacyjnego „Nowe szanse – łatwiejszy start w edukacji” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dodatkowych zajęciach edukacyjnych będą mogli wziąć udział uczniowie klas I –III ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie Gnojnik.

W puli ponad 2 200 godzin znajdą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające indywidualne predyspozycje i umiejętności uczniów. Bogata oferta zajęć dostosowana jest do możliwości edukacyjnych dzieci, dzięki czemu słabsi uczniowie będą mogli zniwelować dotychczasowe braki w nauce. Nadrobienie edukacyjnych zaległości da dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz wpłynie dodatnio na ich samoocenę. Natomiastuczniowie zdolni staną przed szansą rozwijania swoich umiejętności oraz poszerzania wiedzy.

Poszczególne szkoły podstawowe realizować będą inną pulę zajęć. Dla placówki w Gnojniku przewidziano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastykę korekcyjną, zajęcia terapeutyczne dla ucznia niedosłyszącego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Uczniowie z Uszwi będą mogli brać udział w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach rozwijających zainteresowania plastyczne oraz taneczne.
Szkoła w Gosprzydowej realizować będzie następującą pulę zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze oraz szachowe.

Dla szkoły podstawowej w Biesiadkach przewidziano zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia rozwijające zainteresowania językowe.

W Lewniowej przeprowadzone zostaną zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
W ramach projektu możliwe jest również doposażenie szkół w niezbędne materiały oraz sprzęt, a tym samym ulepszenie bazy dydaktycznej placówek.

Koszt przeprowadzenia projektu to ponad 174 tys. zł i zostanie on w całości pokryty ze środków Unii Europejskiej. Zadanie będzie realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gnojniku.

Projekt pn. „Nowe szanse – łatwiejszy start w edukacji” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

gnojnik.pl