Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap II”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap II”

DSCF8169Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” był realizowany przez Gminę Borzęcin w latach 2012-2015.

Wartość projektu opiewała na kwotę 1 340 225,00 zł, z czego 1 034 921,35 zł zostało dofinansowane w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej, dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 182 633,18 zł.

Grupą docelową projektu były osoby najuboższe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz samotni rodzice, również osoby w kategorii wiekowej 50+, a także dzieci i młodzież osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce z zachowaniem kryterium dochodowego. Wyżej wymienione grupy były predysponowane ze względu na niskie dochody, uniemożliwiające sfinansowanie usług dostępu do Internetu, co stanowiło przyczynę wykluczenia cyfrowego.

W ramach II etapu projektu wybudowano 3 maszty przesyłowe Internetu radiowego zlokalizowane w Borzęcinie – Borku, Przyborowie i Bielczy, co pozwoliło na pokrycie terenu Gminy Borzęcin siecią internetową. Ponadto zakupiono 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarką dla jednostek podległych Gminie Borzęcin. Zapewniono również szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100 gospodarstw domowych, w których mieszka około 300 osób.
Realizacja projektu spowodowała wiele korzyści m.in.: zredukowała zjawisko wykluczenia cyfrowego, rozwój społeczno-informacyjny, upowszechnienie wykorzystania komputerów oraz technologii ICT oraz dostępu do innowacyjnych treści i usług, wzrost atrakcyjności na rynku pracy, nowe możliwości komunikowania się, rozwój rynku usług cyfrowych, poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału ekonomicznego Gminy Borzęcin oraz znaczenia spójności społecznej.

W ramach II etapu projektu zakupiono: 3 laptopy wraz z oprogramowaniem i drukarką dla: Świetlicy Wiejskiej w Borzęcinie Górnym – 1, Świetlicy Wiejskiej w Przyborowie – 1, Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie – 1 oraz 27 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i drukarką dla: Świetlicy Wiejskiej w Bielczy – 3, Świetlicy Wiejskiej w Warysiu – 3, Świetlicy Wiejskiej w Borzęcinie Dolnym – 1, Świetlicy Wiejskiej w Łękach – OSP Łęki – 1, Świetlicy Wiejskiej w Jagniówce – 1, Filii Bibliotecznej w Bielczy – 2, Filii Bibliotecznej w Przyborowie – 1, Zespołu Szkół i Przedszkola im. Kard. S. Wyszyńskiego w Przyborowie – 15. Ponadto 11 jednostek podległych Gminie Borzęcin otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu.

Przeprowadzono również bezpłatne szkolenia łącznie dla 100 osób celem przekazania oraz nabycia umiejętności podstawowej obsługi komputera i Internetu, w tym jego wykorzystania, rozwoju, umiejętności informatycznych oraz poznania technik teleinformatycznych w różnorakich dziedzinach.
Podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa jest informacja, a technologie informacyjne mają coraz większy wpływ na różne dziedziny życia. Dlatego też koniecznym jest podejmowanie działań polegających na dostarczeniu narzędzi wspomagających wykluczenie cyfrowe w ramach rozwijania kompetencji, gdyż możliwość i umiejętność korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych jest warunkiem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel projektu został osiągnięty  poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, przy zapewnieniu odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej podczas instalowania sprzętu w gospodarstwach domowych oraz instytucjach. Ponadto zmniejszono ryzyko wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Borzęcin. Szkolenia w ramach II etapu projektu przyczyniły się do podniesienia stanu wiedzy uczestników z zakresu technologii informatycznych i wykorzystania Internetu w życiu codziennym, powodując rozwój lokalnej społeczności, a także podniesienie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez aktywne uczestniczenie w procesie wymiany informacji. Osoby starsze miały możliwość poszerzać swoją wiedzę, co powoduje wyrównanie ich szans na wielu polach aktywności społecznej.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap II” zrealizował wszystkie zaplanowane działania jednocześnie osiągając założone cele. Doprowadzono do poprawy jakości i poziomu życia grupy docelowej projektu, stwarzając dodatkowe możliwości aktywności zawodowej.  Wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnienie dostępu do Internetu przyczyniło się do kompleksowego rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego zarówno w gospodarstwach domowych jak i jednostkach podległych Gminie Borzęcin.

logo borzecin

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dotacja na inwestycje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO