Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Skorzystaj ze środków Lidera

Skorzystaj ze środków Lidera

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu pomyślnie zakończyła proces rozszerzania pod koniec marca podpisano w Urzędzie Marszałkowskim stosowną umowę w tym zakresie. Obecnie obejmuje cztery gminy: Borzęcin, Radłów oraz Brzesko i Dębno. Tak więc w bieżącym roku po raz pierwszy wszyscy mieszkańcy całego poszerzonego obszaru będą mogli uczestniczyć w naborach w ogłaszanych przez LGD konkursach grantowych.

Zarząd Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Borzęcin zainteresowanych składaniem wniosków o pomoc w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do biura Stowarzyszenia w Warysiu.

Za pośrednictwem Stowarzyszenia mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o finansowanie operacji przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich, z zakresu działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  “Odnowa i rozwój wsi” oraz “Małe projekty”.

Informujemy, że najbliższy planowany termin naboru wniosków został ustalony na okres od 11 maja do 9 czerwca 2011r. Dotyczył będzie działania „Małe projekty”, czyli operacji przyczyniających się do poprawy jakości życia na wsi. Budżet naboru to 600 tys. złotych (kwota dofinansowania projektów ze strony Stowarzyszenia).

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.przedgorze.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Warysiu, Brzesku i Dębnie – zachęca Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu.

Dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w naborach które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie, Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu przygotowało odpowiednie szkolenia. W każdej gminie odbędą się one dwukrotnie. Jedno poświęcone będzie wszystkim czterem ścieżkom finansowania, a drugie – już w formie szkolenia połączonego z praktycznymi warsztatami – dedykowane będzie naborowi w ramach „Małych Projektów”.

Ogólne szkolenie z 4 w/w działań zostanie przeprowadzone w Radłowie w dniu 27 kwietnia (środa), w Brzesku w dniu 28 kwietnia (czwartek), w Dębnie w dniu 5 maja (czwartek) i w Borzęcinie w dniu 10 maja (wtorek).

Szkolenie o charakterze warsztatowym poświęcone Małym Projektom odbędzie się w Radłowie w dniu 17 maja (wtorek), w Brzesku w dniu 19 maja (czwartek), w Borzęcinie w dniu 24 maja (wtorek),  w Dębnie w dniu 26 maja (czwartek).

Dodatkowo w dniach od 1 do 7 czerwca odbędą się 4 spotkania konsultacyjne: dwa w filii Stowarzyszenia w Brzesku dla mieszkańców Brzeska i Dębna, a kolejne dwa w siedzibie Stowarzyszenia w Warysiu dla mieszkańców Radłowa i Borzęcina. Koniec naborów to najgorętszy czas dla wszystkich piszących wnioski, którzy często niepotrzebnie czekają ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia, a nawet ostatniej godziny – komentuje prezes Kania.

 

Planowane szkolenia we wszystkich gminach będą miały miejsce zawsze o godzinie 16.00 tak, aby mogły z nich skorzystać również osoby pracujące. W Radłowie szkolenia odbędą się w sali Gminnej Biblioteki Publicznej, w Brzesku w sali narad Urzędu Miasta, w Borzęcinie w sali imprez Domu Ludowego, a w Dębnie w sali narad Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia www.przedgórze.pl oficjalnych stronach internetowych  wszystkich urzędów gmin, oraz okolicznych portalach informacyjnych.

Niezbędne informacje na temat warunków oraz podmiotów uprawnionych do składania wniosków można również uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w Warysiu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00, telefonicznie pod numerem 14 68 46 666, lub za pomocą poczty elektronicznej biuroprzedgorze@gmail.com

Dodatkowo w Punktach Informacyjnych w Dębnie (w budynku Urzędu Gminy) we wszystkie środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 telefonicznie 14 63 18 588, lub za pomocą e-mail: lgddebno@gmail.com oraz w Brzesku przy Pl. Kazimierza (budynek Multimedia) pok. 104, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00 (z wyjątkiem środy w godz. 7.30 do 15.30), telefonicznie 14 68 58 788 lub za pomocą e-mail: lgdbrzesko@gmail.com

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu mieszkańcy gmin mogą ubiegać się o finansowanie operacji przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich, z zakresu:

1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej– polega na różnicowaniu działalności w kierunku podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

· Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika oraz domownik, oraz spełniająca dodatkowe kryteria.

· Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu nie może przekraczać 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –  celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

· Do korzystania z pomocy finansowej uprawnione są osoby fizyczne, a także osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej.

· Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie  50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu wynosi od 100 tyś. zł do 300 tyś. zł, w zależności od liczby miejsc prac, których utworzenie przewiduje się w biznes planie (od 1 do 3 miejsc pracy).

3. Odnowa i rozwój wsi – to działanie, które ma na celu wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynięcie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

· Do korzystania z pomocy finansowej uprawniona jest gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

· Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie wdrażania LSR. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

4.Małe projekty” –  to operacje przyczyniające się do rozwoju terenów wiejskich – przede wszystkim do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.

· Pomoc mogą otrzymać: osoby fizyczne będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnie i mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (gminy: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko) lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze; osoby prawne, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, kościoły, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, instytucje kultury, fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na tym obszarze.

· Pomoc ma formę zwrotu części kosztów w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł na operację. Limit w całym okresie programowania dla jednego beneficjenta wynosi 100 tyś. zł.

pk