Don't Miss
Home » Wiadomości » Stanowisko Gminy Szczurowa w sprawie wariantu kontynuacji budowy obwodnicy

Stanowisko Gminy Szczurowa w sprawie wariantu kontynuacji budowy obwodnicy

W piątek 25 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Brzesku odbyło się spotkanie w sprawie przebiegu projektowanej obwodnicy miejscowości Rudy-Rysie. O komentarz poprosiliśmy wójtów Gmin Szczurowa oraz Borzęcin, a także burmistrza Brzeska. Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy odpowiedź ze strony Urzędu Gminy Szczurowa. Jego treść zamieszczamy poniżej.

Stanowisko Gminy Szczurowa w sprawie wariantu kontynuacji budowy obwodnicy

Zaznaczyć należy, że budowa przedmiotowego odcinka obwodnicy jest kontynuacją realizacji inwestycji procedowanej przez Gminę Szczurowa i inne samorządy z Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego od 1999 r. Ideą samorządów było uruchomienie ciągu komunikacyjnego pomiędzy północą, a południem kraju, ponieważ w Koszycach krzyżują się ciągi drogowe z kierunków:
– Warszawa – Busko Zdrój – Brzesko – Nowy Sącz – Krynica,
– Jędrzejów – Kazimierza Wielka – Koszyce – Brzesko,
– Miechów – Słomniki – Proszowice – Koszyce – Tarnów.

W tej inwestycji upatrywano rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz rozwoju regionu. Pierwszym etapem prac była budowa mostu na rzece Wiśle, a następnie budowa I etapu drogi. Bezpośrednio zaangażowane zarówno finansowo jak i rzeczowo były samorządy gmin Koszyce, Szczurowa, miasta Brzesko oraz Starostwa Powiatowe w Brzesku i Kazimierzy Wielkiej. Samorządy te wykazały duże zaangażowanie w pozyskiwaniu terenów pod planowaną inwestycję, przejęły cały ciężar uzgadniania z mieszkańcami zasad wykupów nieruchomości, organizowały spotkania, docierano bezpośrednio do każdego zainteresowanego mieszkańca w tym również do tych przebywających za granicami kraju.

Przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 768 do węzła na autostradzie A4 – I etap, próbowano pozyskać do współpracy również Gminę Borzęcin. Jednak pomimo wcześniejszych deklaracji Gmina ta ostatecznie wycofała się z udziału w inwestycji. Pismem z dnia 12.11.2003 roku odesłała niepodpisane aneksy w sprawie partycypacji w kosztach. Pozostali partnerzy zmuszeni byli przejąć ciężar tych kosztów.
Równolegle trwały prace projektowe nad kolejnym etapem budowy drogi. Szczególne emocje wzbudzał przebieg planowanej trasy przez tereny zamieszkałe oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Akceptację społeczną zdobył wariant omijający stroną zachodnią miejscowość Rudy – Rysie. Mieszkańcy stanowczo sprzeciwiali się innej lokalizacji, co znalazło odzwierciedlenie w wielu pismach i petycjach. Wariat budowy obwodnicy zachodnią stroną Rudego – Rysia pozyskał akceptację Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej, po którego terenie trasa w większości miałaby przebiegać, oraz pozytywną opinię – decyzję środowiskową. Ostatecznie jednak nie przystąpiono do wykonania dokumentacji technicznej dla kolejnych etapów budowy drogi.
Obecnie sprawa budowy kolejnych etapów jest ponownie analizowana w zakresie lokalizacji przebiegu przyszłej inwestycji. Niestety, dotychczas wypracowane stanowisko jest traktowane pobocznie. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW) wprawdzie jako jeden z wariantów bierze pod uwagę zachodnie obejście m. Rudy – Rysie po trasie zbliżonej do wcześniejszych ustaleń, jednak forsuje inne rozwiązania. Działania takie pozostają w sprzeczności z wykonaną w tym celu analizą firmy, która jako najbardziej korzystne wskazuje rozwiązanie oznaczone na mapie jako F, czyli obejście m. Rudy – Rysie zachodnią stroną. Dodać należy, że przedmiotowa analiza została wykonana przez projektanta na zlecenie ZDW.

W związku z czym, co najmniej dziwnym wydaje się fakt rekomendacji ZDW oraz Projektanta dla innego wariantu. Mianowicie, projektant wprowadził w błąd Gminę Rzezawa, gdzie w piśmie z dnia 28.11.2018 roku zasugerował jakoby najbardziej korzystnym i popieranym był wariant preferowany przez Gminę Borzęcin. Tym bardziej, że rozwiązanie takie jest rozwiązaniem droższym i wymaga uzgadniania odstępstw od warunków technicznych na etapie prac projektowych, jest to też rozwiązanie kolizyjne, przecinające miejscowość Rudy – Rysie na dwie części. Wariant ten załatwia jedynie interes lokalny prywatnego inwestora i gminy Borzęcin, nie jest rozwiązaniem regionalnych problemów komunikacyjnych.

Zapowiada się również etapowe wykonanie inwestycji i w pierwszej kolejności budowę obwodnicy tylko miejscowości Przyborów.

Nie wiedzieć czemu, w ostatnim czasie opinia publiczna wprowadzana jest w błąd. Forsowane jest bowiem kłamliwe stwierdzenie, że wariant popierany przez mieszkańców i gminę Szczurowa jest wariantem najdroższym, podczas kiedy z informacji przesyłanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich rozwiązanie to jest najtańszym ze wszystkich branych pod uwagę.

Należy wziąć pod uwagę, że komunikowanie przyszłych terenów inwestycyjnych w gminie Borzęcin, które nawet jeszcze nie powstały, nie jest zadaniem obwodnic i pretekstem ponoszenia znacznie większych nakładów finansowych i czasowych. Dla takich celów są inne rozwiązania np. budowa zjazdu, czy łącznika. Pomija się również fakt, że przy istniejącej obwodnicy na terenie Gmin Koszyce i Szczurowa są już istniejące strefy gospodarcze i ruch związany z ich funkcjonowaniem przy założeniu wariantu gminy Borzęcin odbywałby się nadal przez centrum m. Rudy-Rysie.

Problemem tutaj nie jest jednak załatwienie lokalnych problemów gmin związanych z komunikacją terenów inwestycyjnych z siecią dróg, ponieważ te na terenie Koszyc i Szczurowej zostały zlokalizowane przy już wybudowanej obwodnicy i też wymagały wybudowania łączników oraz przebudowy drogi wojewódzkiej. Na ten cel zarówno Gmina Koszyce jak i Szczurowa pozyskały fundusz UE.
Główną sprawą jest uruchomienie ważnego korytarza komunikacyjnego pomiędzy dużymi aglomeracjami oraz ośrodkami turystycznymi dla podróżujących, który zapewni rozwój regionu. Takie rozwiązanie problemu zapewni tylko wariant F. Już obecnie zwłaszcza w weekendy, przerwy świąteczne, ferie, wakacje w okolicy m. Rudy-Rysie tworzą się korki – są to samochody osobowe z obcymi rejestracjami. Świadczy to o tym, że jest to ważny szlak komunikacyjny dla podróżnych. Kwestie połączeń lokalnych z obwodnicą to sprawa drugorzędna. Może należy zastanowić się nad tym czy warto lokalizować tereny inwestycyjne bez zapewnienia komunikacji i narażać mieszkańców na związane z tym uciążliwości. Zastanowić się nad kolejnością działań.

Urząd Gminy Szczurowa