Don't Miss
Home » Wiadomości » Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju

SDC12554Od spotkań z mieszkańcami oraz animatorami kultury i przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczęło przygotowania zmierzające do opracowania lokalnej strategii rozwoju na najbliższe lata. Konsultacje odbyły się we wszystkich czterech gminach, które wchodzą w skład LGD – Brzesko, Radłów, Dębno i Borzęcin.

– Podczas dyskusji i zajęć warsztatowych chcieliśmy zidentyfikować najpilniejsze z potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru, który swym działaniem obejmuje „Kwartet” – mówi kierownik biura stowarzyszenia Marek Latasiewicz. – Uczestnicy spotkań wskazali nie tylko listę problemów, z jakimi borykają się w swoim środowisku, ale także mieli pomysły na ich rozwiązanie. Po uwzględnieniu zasobów i rzeczywistego potencjału obszaru zostaną wyznaczone projekty, które będzie można realizować za pośrednictwem naszej LGD.

Analiza mocnych i słabych stron

Spotkania oprócz części informacyjnej, dotyczącej zakresu działań w okresie programowania obejmującym lata 2014-2020, miały charakter warsztatowy. Na podstawie zgłaszanych uwag i sugestii próbowano ustalić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, czyli nic innego jak dokonano analizy SWOT. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli na określenie celów i wpisanie do tworzonej lokalnej strategii rozwoju konkretnych zadań do realizacji.

– Od tego, na ile precyzyjnie uda się nam wskazać cele i opisać drogę do ich osiągnięcia zależeć będzie ocena naszej strategii – podkreśla Marek Latasiewicz. – Niestety, wiele wskazuje na to, że na obecny program Leader będzie mniej pieniędzy niż w poprzednim okresie, obejmującym lata 2007-2013, więc dla wszystkich lokalnych grup działania może nie starczyć funduszy. Dlatego z tak wielką starannością podchodzimy do prowadzonych konsultacji społecznych, bo tylko one pozwolą jak najlepiej przygotować lokalną strategię rozwoju. Czasu nie ma zbyt wiele, bo wniosek o wybór lokalnej strategii trzeba będzie złożyć w listopadzie.

Warto dodać, że stowarzyszenie mające siedzibę w Warysiu zwróciło się z apelem do mieszkańców czterech gmin, by włączyli się do prac nad tworzeniem LSR. Rozesłano ulotki informacyjne oraz listy, utworzono dodatkową zakładkę na stronie internetowej (www.kwartetnaprzedgorzu.pl), podjęto współpracę z lokalnymi mediami oraz portalami urzędów gmin, wchodzących w skład LGD. Pracownicy stowarzyszenia prowadzą też badania ankietowe.

Konsultacje nieodzowne

Tymczasem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają jeszcze konsultacje w sprawie podziału środków na poszczególne województwa. Nie zostały też zakończone prace nad rozporządzeniem dotyczącym kryteriów wyboru do realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz zasad przeprowadzenia konkursu dla LGD.
– Nie znamy jeszcze tych szczegółów, ale jedno jest pewne, że musimy napisać strategię na miarę aspiracji i oczekiwań mieszkańców naszego obszaru – twierdzi kierownik biura stowarzyszenia. – Oczywiście, w formułowaniu kolejnych celów bardzo pomocne są doświadczenia z minionego okresu, w którym „Kwartet” należał do najlepszych w Małopolsce. Żeby jednak niczego nie przegapić, powołano specjalną grupę roboczą, złożoną z członków poszerzonego do dziesięciu osób zarządu. Dołączą do nich wytypowani przez wójtów i burmistrzów przedstawiciele z poszczególnych gmin – dodaje.

W poprzednim okresie programowania, który został rozliczony w czerwcu, „Kwartet na Przedgórzu” rozdysponował wśród wnioskodawców blisko 11 mln zł na ponad 200 projektów. Realizowały je zarówno lokalne samorządy i organizacje pozarządowe, jak i przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. Odrestaurowano wiele obiektów historycznych, powstały place zabaw dla dzieci, świetlice wyposażono w nowoczesny sprzęt, zespoły folklorystyczne wzbogaciły się o nowe stroje i instrumenty. Zorganizowano wiele imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, wydano sporo unikatowych publikacji opisujących region Przedgórza oraz znanych ludzi, związanych z tym obszarem. Przedsięwzięcia te pozwalały kultywować naszą tradycję, rozwijać lokalną kulturę i wspomagały tych, którzy w różnej formie potrzebowali wsparcia.

Wypełnij ankietę!

– Realizując wiele znakomitych pomysłów uświadomiliśmy sobie jednocześnie, jak dużo jeszcze wokół nas jest do zrobienia i jak wiele – nie oglądając się na innych – możemy i powinniśmy zrobić – mówi Marek Latasiewicz. – Zdiagnozowaniu i usystematyzowaniu tych potrzeb służyły wspomniane spotkania, o terminach kolejnych będziemy niebawem informować. Jednocześnie apelujemy o wypełnianie ankiet, z którymi do mieszkańców zwracać się będą wolontariusze i pracownicy stowarzyszenia. Ankiety te znajdują się także w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej. Prosimy również o zgłaszanie wszelkich uwag i sugestii, które są dla nas po prostu bezcenne.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu: 14 684 66 66. Biuro LGD czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

logo-nowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowane ze środków Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MM