Don't Miss
Home » Wiadomości » Z „Kwartetem” po unijną pomoc

Z „Kwartetem” po unijną pomoc

Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” rozdzieliła blisko 2,5 mln zł wśród swoich beneficjentów. Pomoc otrzymają nie tylko firmy rozwijające działalność gospodarczą, ale także wnioskodawcy reprezentujący sektor publiczny oraz stowarzyszenia. Swym działaniem „Kwartet” obejmuje obszar czterech gmin: Brzeska, Borzęcina, Dębna i Radłowa.

Jak informuje prezes Stowarzyszenia Piotr Kania, ogłoszone w marcu i kwietniu nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzono na działania z zakresów: „Rozwijanie działalności gospodarczej”, „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” oraz „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”. W ostatnim z wymienionych naborów wnioskodawcy deklarowali realizację projektów związanych z renowacją zabytków.
– Rada Stowarzyszenia wybrała do finansowania łącznie 19 wniosków. Ile z nich ostatecznie otrzyma dofinansowanie okaże się po weryfikacji prowadzonej przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – wyjaśnia prezes Kania.

Czas na granty
Kolejne nabory wniosków przewidziano w sierpniu. Będą to konkursy grantowe, które LGD kieruje głównie do lokalnych animatorów wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz pragnących realizować projekty promujące obszar Przedgórza. Wartość dofinansowania do jednego zadania dla organizatorów imprez sportowych wynosi 5-6 tys. zł, natomiast na operacje z zakresu promocji można otrzymać pomoc do 10 tys. zł. Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to 80-90 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Przygotowujący takie projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie LGD ocenić je jak najwyżej. Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej, którymi wedle lokalnej strategii rozwoju są bezrobotni, mający nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą też przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina.

Należy podkreślić, że konkursy grantowe w obecnym okresie programowania to nowość w rozdzielaniu środków unijnych przez lokalne grupy działania, które nie tylko za wybór, ale także za ich realizację i rozliczenie biorą pełną odpowiedzialność.  – LGD będzie także wypłacała beneficjentom kwotę dofinansowania – dodaje Piotr Kania.

Dla placówek kulturalnych
Następne dwa konkursy grantowe LGD przewiduje ogłosić jeszcze w tym roku. Jeden z nich, związany z historią Przedgórza, polegać będzie na zagospodarowaniu kilku ważnych dla obszaru miejsc. Drugi nabór wniosków zorganizowany zostanie dla instytucji i placówek kulturalnych, które będą mogły aplikować o dofinansowanie zakupu nowego sprzętu niezbędnego do realizacji swych celów statutowych.

Ponadto prezes Kania nie wyklucza, że w sytuacji, jeśli nie zostaną wykorzystane wszystkie z zaplanowanych środków na poszczególne zadania, to wówczas przeprowadzi się dodatkowe nabory.

Zaproszenie na kursy
Ponadto warto wspomnieć, że „Kwartet” zgodnie z lokalną strategia rozwoju będzie w drugim półroczu realizował własny projekt. Dedykowany grupie osób defaworyzowanych ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. W ramach tego zadania planuje się zorganizować dla nich szereg kursów i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku.

Biuro LGD prowadzi rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać.
– Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy – przypomina prezes Kania.

Pomocne informacje
LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl.

W każdej z gmin wchodzących w skład „Kwartetu” organizowane są też spotkania konsultacyjne z przyszłymi beneficjentami. Podczas nich m.in. instruowani są o tym jak wypełniać wnioski o przyznanie pomocy. Jeśli ktoś z zainteresowanych nie może w nich uczestniczyć, wówczas powinien skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy LGD w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

Warto także wziąć udział w masowych imprezach rekreacyjnych, w organizację których „Kwartet” się włącza.

W ich trakcie również przekazywane są informacje o funkcjonowaniu LGD oraz o możliwości pozyskania pomocy z programu LEADER.

W czerwcu byliśmy już w Niedźwiedzy podczas pikniku połączonego z turniejem strzeleckim, a w ostatni weekend miesiąca planujemy udział w corocznych „Dniach Brzeska” oraz w Łoniowej na „Święcie Łopołki”. Natomiast w pierwszą niedzielę lipca zapraszamy do Porąbki Uszewskiej na „Biesiadę Agroturystyczną”, a w sierpniu do Borzęcina na tradycyjne „Święto Grzyba” – informują pracownicy Biura LGD.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.