Don't Miss
Home » Region » Bochnia / Konkursy na dyrektorów szkół powiatowych

Bochnia / Konkursy na dyrektorów szkół powiatowych

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkursy na stanowiska: Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Dyrektora Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.

Do konkursu może zgłosić się nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia m.in. następujące wymagania: posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godziny 14: 00

W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Bochni. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty należy przesyłać na adres skrzynki ePUAP: /SPBochnia/skrytka.

Ogłoszenia dostępne są :

1. Szkolne Schronisko Mlodzieżowe

2. Bursa Szkolna

3. Zs Nr 2

4. I Liceum

Starostwo Powiatowe w Bochni