Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Borzęcin. Trwają prace nad projektem budżetu na 2020 rok

Gmina Borzęcin. Trwają prace nad projektem budżetu na 2020 rok

Od kilku tygodni radni Rady Gminy Borzęcin pracują nad projektem budżetu gminy na 2020 rok przedłożonym przez wójta Radzie Gminy Borzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Na sesji Rady Gminy Borzęcin w dniu 28 listopada br. wójt Janusz Kwaśniak przedstawił radnym szczegółową informację w sprawie projektu budżetu z analizą znacznie rosnących wydatków bieżących, związanych z podwyżką wynagrodzenia nauczycieli i płacy minimalnej, które nie mają pokrycia w otrzymanej niższej niż w 2019 roku subwencji oświatowej i mniejszych niż zakładano dochodach budżetu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podczas sesji wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił radnym szereg informacji związanych z konstruowaniem budżetu na 2020 r..

– Otrzymaliście Państwo projekt budżetu gminy Borzęcin na 2020 rok. Projekt mocno oszczędnościowy, ale zrównoważony przy założeniu wzrostu dochodów bieżących celem pokrycia kosztów znaczącego wzrostu wydatków bieżących budżetu gminy związanych z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i płacy minimalnej – mówił wójt Janusz Kwaśniak.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące”.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) w artykule trzecim stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Artykuł czwarty tejże ustawy określa, że dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są m.in.: wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych), wpływy z opłat (skarbowej, targowej, eksploatacyjnej) i inne dochody uiszczane na podstawie odrębnych ustaw. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Jak podkreślał na sesji Rady Gminy Borzęcin wójt Kwaśniak, podjęte przez rząd decyzje o wzroście płac są słuszne i powinny, co do zasady objąć wszystkie grupy zawodowe. Zmniejszenie podatku PIT, jak również zwolnienie pracowników do 26 roku życia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego ma również pozytywny wymiar społeczny. Wszystkie te działania powinny jednak znaleźć pokrycie w odpowiednio wyższej subwencji oświatowej, jak również wyższym udziale samorządów we wpływach z podatku dochodowego. W przeciwnym razie trudna sytuacja samorządów będzie się pogłębiać, a konsekwencje reform i decyzji centralnych, powodujące wzrost wydatków bieżących w samorządach, przy jednoczesnym braku pokrycia tych wydatków w subwencjach i dochodach z budżetu państwa poniosą sami mieszkańcy, bo przecież rezygnacja z inwestycji, znaczne ograniczenie środków na konieczne remonty obiektów i dróg, czy wzrost podatków lokalnych celem pokrycia rosnących wydatków bieżących gmin, społeczności lokalnej nie służą.

 

Pełna treść wystąpienia wójta Janusza Kwaśniaka nt prac nad projektem budżetu Gminy Borzęcin na 2020 rok można znaleźć na stronie borzecin.pl <==

borzecin.pl