Don't Miss
Home » Wiadomości » Kolejne konkursy w „Kwartecie”

Kolejne konkursy w „Kwartecie”

– Już 3 marca Lokalna Grupa Działania „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych. O wsparcie aplikować będą mogli przedsiębiorcy chcący rozwijać własne firmy. Ponadto mieszkańcy z obszaru LGD i inne podmioty ubiegać się mogą o pomoc finansową na realizację projektów z zakresu tworzenia lub modernizacji miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na operacje związane z promocją Przedgórza. Wnioski przyjmowane będą do 20 marca – informuje Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

To kolejne konkursy organizowane przez „Kwartet”. W wyniku naborów przeprowadzonych na przełomie października i listopada ubiegłego roku przedsiębiorcy – zarówno ci, którzy już prowadzą własne firmy, jak i dopiero podejmujący działalność gospodarczą – otrzymali pomoc w kwocie ponad 1,1 mln zł. Potrzeby wszystkich wnioskodawców były jednak dwukrotnie większe. Istotne, że przyznana pomoc pozwoli na utworzenie ponad 20 nowych miejsc pracy.

Dla rozwijających firmy
W naborach marcowych zarezerwowano kwotę blisko 750 tys. zł dla rozwijających działalność gospodarczą. Warunki aplikowania o środki nie uległy zmianie. Wnioski mogą składać przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku przez co najmniej rok, a ich projekty muszą wygenerować przynajmniej jedno dodatkowe miejsce pracy, które następnie należy utrzymać przez 3 lata. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość wsparcia na utworzone jedno miejsce pracy wynosi 85 tys. zł, a maksymalna pomoc, jaka może być przyznana beneficjentowi na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł. Ważne, by wnioskodawcy prowadzili swe firmy na obszarze „Kwartetu”, czyli na terenie gmin wchodzących w skład LGD (Brzesko, Borzecin, Dębno, Radłów).

Podobnie jak w poprzednich naborach dedykowanych przedsiębiorcom przy ocenie wniosków preferowane będą m.in. te, które są innowacyjne oraz będą rozwijać działalność gospodarczą w zawodach deficytowych, określonych w lokalnej strategii (ślusarz, elektryk, stolarz, hydraulik, betoniarz-zbrojarz, dekarz, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, opiekun/asystent osób starszych, opiekun medyczny, hotelarz, kelner, informatyk). Ponadto przewiduje się przyznanie punktów dla projektów, mających wpływ na rozwój obszaru, uwzględniających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, a także dla wnioskodawców, którzy deklarują do realizacji operacji wkład własny oraz utworzą dodatkowe miejsca pracy.
Zamierzający podjąć działalność gospodarczą będą mieli okazję aplikować o pomoc dopiero w 2019 roku. 

Na poprawę infrastruktury i promocję Przedgórza
W tym samym terminie LGD ogłasza także nabory z zakresów „Tworzenie lub modernizacja miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” oraz „Promocja obszaru Przedgórza”. To konkursy dedykowane przede wszystkim dla mieszkańców obszaru LGD oraz działających na tym terenie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i organizacji pozarządowych (NGO).

Maksymalna wysokość pomocy przeznaczona na realizację jednej operacji oraz dla jednego beneficjenta wynosi 300 000 zł. Limit ten nie dotyczy jednak jednostek sektora finansów publicznych, np. gmin wchodzących w skład LGD. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym minimalna całkowita wartość operacji nie może być mniejsza niż 50 000 zł.
Zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny i wyboru przy ocenie wniosków preferowane będą operacje innowacyjne i tworzące miejsca pracy. Ponadto projekty otrzymają punkty, jeśli będą realizowane na obszarze większym niż obszar jednej gminy, będą wpływać na zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego, przyczynią się do poprawy estetyzacji przestrzeni publicznej, zakładają większy od obligatoryjnego wkład własny i zostaną włączone do systemu EDU-INFO, poszerzając stworzony przez LGD „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń”. Premiowane będą też operacje realizowane w miejscowościach mających mniej niż 5 tys. mieszkańców oraz projekty związane z promocją Przedgórza. Dodatkowe punkty przewidziano także dla wnioskodawców mających doświadczenie w realizacji projektów z pomocą środków unijnych.

Na wnioski składane w naborze z zakresu „Tworzenie lub modernizacja miejsc kultury, obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” przewidziano kwotę
1,7 mln zł, natomiast na projekty realizowane w ramach „Promocji obszaru Przedgórza” – 160 tys. zł.

Pomocne informacje
LGD na bieżąco informuje o warunkach przystąpienia do konkursów na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl, w każdej z gmin wchodzących w skład „Kwartetu” organizowane były też spotkania konsultacyjne z przyszłymi beneficjentami. Podczas nich m.in. instruowano jak wypełniać wnioski o przyznanie pomocy. Jeśli ktoś z zainteresowanych nie mógł w nich uczestniczyć może jeszcze skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy LGD w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

Jeśli więc ktoś chce zmieniać swoje otoczenie i ma oryginalny pomysł należy po pomoc w jego realizacji niezwłocznie zwrócić się do „Kwartetu na Przedgórzu”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66
e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com;   
biuro@przedgorze.pl
www.kwartetnaprzedgorzu.pl


PR    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.