Nie przegap
Strona główna » Region » .Nowoczesna – TARNOWSKI BON „NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE”

.Nowoczesna – TARNOWSKI BON „NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE”

nowoczesnaW celu poznania opinii Tarnowian dotyczącej problemów w systemie edukacji 17 października br. odbyło się przy pl. Sobieskiego w Tarnowie spotkanie z  mieszkańcami. W wyniku rozmów, dyskusji oraz odpowiedzi na pytania w ankiecie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie czy obietnica subsydiowania 500 zł na każde dziecko jest możliwa do spełnienia? Prawie 70% pytanych nie sądzi, aby było to możliwe. Na pytanie, czy pomoc w formie bonu oświatowego zostałaby właściwie spożytkowana, prawie 90% potwierdza, że tak.

Idea bonu polega na tym, że rodzice z dziećmi decydują  co mogą sfinansować z koszyka usług zajęć poza szkolnych, np. zajęć językowych, robotico, sportowych czy artystycznych. W ten sposób pieniądze „idą za dzieckiem” i są realnie spożytkowane. Jednocześnie ponad 75 % z 65 ankietowanych na pytanie czy sądzi, że przekazywane 500 zł miesięcznie trafi do osób rzeczywiście potrzebujących takiej pomocy, odpowiada, że nie. Analiza ankiet wypełnionych przez Tarnowian i rozmów z nimi otwiera drogę do rozpoczęcia wspólnej debaty nad edukacją i wyrównaniem szans na lepszą przyszłość naszych dzieci. Obietnica 500 zł dla każdego dziecka jest interesująca, ale dotąd nie sprecyzowano skąd te pieniądze wziąć (100 mld rocznie). Nie mamy też pewności, czy pomoc trafi do uczciwych rąk i dziecko w ogóle z niej skorzysta. Proponuję rozmawiać o realnej pomocy dla rodziców, którym zależy na poprawieniu szans swoich dzieci, ustalenie koszyka usług z tarnowskimi instytucjami, szkołami języków, firmami i organizacjami. Gotowy projekt jest decyzją lokalną, reprezentowaną przez społeczeństwo. Władza publiczna, która prowadzi dialog obywatelski wdraża inicjatywy, na które wpływ mają obywatele.

PROJEKT: TARNOWSKI BON „NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE”

Proponowany bon wg zasady „pieniądz idzie za uczniem” może mieć postać certyfikatu, w którym wymieniona byłaby kwota przypisana uczniowi. Certyfikat przekazywany byłby rodzicom (uczniowi) z początkiem roku szkolnego i dawałby rodzicom bądź uczniowi poczucie przywileju co do wyboru odpowiedniej oferty na zajęcia pozalekcyjne (np. języki obce, zajęcia sportowe, kurs tańca itd.) Zmaterializowana postać bonu jaką jest certyfikat, byłby następnie wręczany kierownictwu danej placówki lub szkoły (dyrektor), gwarantującej mu wartość zapisanych w budżecie środków finansowych, które powinien otrzymać.

Do pozytywnych przesłanek finansowania zajęć pozalekcyjnych poprzez bon należy zaliczyć:

  • możliwość wyboru dowolnej oferty na zajęcia pozalekcyjne,
  • wzrost gospodarności, efektywności w zarządzaniu środkami budżetowymi,
  • różnorodność oferty na zajęcia pozalekcyjne,
  • poprawa jakości prowadzonych zajęć poprzez wzrost konkurencyjności szkół, placówek, innych instytucji.

Nowy system finansowania zajęć pozalekcyjnych sprzyja tym placówkom, które posiadają najlepszą ofertę. Proponowany mechanizm rynkowy zapewnia stały wzrost konkurencyjności placówek oraz zwiększa odsetek uczniów korzystających z takich zajęć.

ETAPY WDROŻENIA BONU

  1. Wybór koszyka usług dot. zajęć pozalekcyjnych.

Corocznie zarządzeniem Prezydenta Tarnowa będzie ustalony koszyk usług które w swojej ofercie będą mogły proponować uczniom tarnowskie placówki/instytucje. Koszyk usług będzie każdego roku zmieniany tak by odpowiadał oczekiwaniom i potrzebom tarnowskich uczniów.

  1. Ustalenie wartości bonu na ucznia w zależności od poziomu nauczania.

Wartość bonu w zależności od poziomu nauczania (klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły specjalne) będzie zróżnicowana.

  1. Wyodrębnienie w ramach budżetu Tarnowa odpowiednich środków finansowych.

Corocznie w budżecie Tarnowa będzie ustalona kwota środków na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów tarnowskich szkół. Kwota ta będzie pochodną iloczynu wartości bonu oraz uczniów tarnowskich szkół.

  1. Sporządzenie certyfikowanej listy podmiotów/instytucji z terenu Tarnowa organizujących zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z tarnowskich szkół.

Sporządzenie takiej listy jest niezbędne, by ustrzec się przed podmiotami które nie spełniają standardów i norm do prowadzenia wybranych przez Radę zajęć pozalekcyjnych. Wyłącznie placówki, które otrzymają certyfikat Prezydenta mogą uczestniczyć w tej formie finansowania zajęć pozalekcyjnych. Jednocześnie na liście tej mogą znaleźć się wyłącznie tarnowskie placówki.

  1. Wręczenie uczniom tarnowskich szkół bonu na zajęcia pozalekcyjne.

Bon będzie miał postać certyfikatu, na którym będą zawarte dane osobowe posiadacza bonu jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer legitymacji szkolnej. Z bonu będzie mogła korzystać jedynie ta osoba, której dane personalne widnieją na certyfikacie. Nie będzie można przekazywać bonu osobom trzecim. Bon będzie też zawierał wartość pieniężną, która będzie upoważniała do korzystania z oferty na zajęcia pozalekcyjne do wysokości tej kwoty.

IB