Don't Miss
Home » Wiadomości » Obywatelskie tworzenie miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie Inspiracje”

Obywatelskie tworzenie miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie Inspiracje”

Ogłoszony zostaje nabór wniosków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Obywatelskie tworzenie miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie Inspiracje”. Pomoc w formie refundacji wynosi 5-6 tys. zł

Termin naboru: 21.06.2018 r. – 12.07.2018 r.

Wysokość dostępnych środków: 48 000 zł

Zakres tematyczny projektu grantowego: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm).

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego 
Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
Cel szczegółowy I.1: Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej i renowacja zabytków
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które odwiedziły/skorzystały z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury kulturalnej, turystycznej lub rekreacyjnej – 800
Przedsięwzięcie I.1.2 – Obywatelskie tworzenie miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie inspiracje”
Wskaźnik produktu: Liczba miejsc pn. „Przedgórzańskie inspiracje”, utworzonych w ramach LSR – 8

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w dniach
21.06.2018 r. – 12.07.2018 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” : Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Limit dostępnych środków: 48 000 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach projektu grantowego polega na tworzeniu obywatelskich miejsc rekreacji pn. „Przedgórzańskie inspiracje”.

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: 1.12.2018 r. – 31.10.2019 roku

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, a także w Biurze LGD.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 11 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.

Forma wsparcia

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych
 • intensywność pomocy dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych wynosi 90%, a dla osób fizycznych 80%
 • wysokość kwoty grantu – wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 6 tys. zł.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o powierzenie grantu, złożony na obowiązującym formularzu wraz z kompletem załączników (w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD);
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Miejsce udostępnienia dokumentów

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8:00 do 16:00.


Formularz wniosku o powierzenie grantu dla osób fizycznych

Formularz wniosku o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu


Formularz wniosku o rozliczenie grantu

Formularz sprawozdania

Umowa o powierzenie grantu


Karta wstępnej oceny wniosku

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny


Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych

Procedury oceny i wyboru grantobiorców

Księga wizualizacji

Kwartet na Przedgórzu