Don't Miss
Home » Region » Otwarcie Posterunku Policji w Trzcianie

Otwarcie Posterunku Policji w Trzcianie

Po blisko 5 latach, uroczyście reaktywowano funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

25 listopada br. w Trzcianie, w powiecie bocheńskim odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. W uroczystej zbiórce wzięli udział m.in: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta wraz ze swoim Zastępcą insp. Rafałem Leśniakiem. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in.: Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Józefa Szczurek – Żelazko, Stanisław Bukowiec i Arkadiusz Mularczyk,  a także przedstawiciele samorządu lokalnego: Starosta Bocheński Adam Korta, Przewodnicząca Rady Powiatu Bocheńskiego Bernadetta Gąsiorek oraz Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz. Obecni byli także duchowni, którym przewodniczył ksiądz profesor Stanisław Sojka, Diecezjalny Duszpasterz Policji.

W swoim przemówieniu insp. Jerzy Polczyk  podkreślił, że reaktywacja Posterunku Policji w Trzcianie jest odpowiedzią kierownictwa Policji na inicjatywę społeczną przywrócenia posterunku przedstawioną przez Wójta gminy Trzciana. Komendant Powiatowy Policji w Bochni podziękował wszystkim zaangażowanym w  ten projekt, a w szczególności Wójtowi Gminy Trzciana Cezarowi Stawarzowi za sfinansowanie inwestycji.

Następnie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz  asp. szt. Pawłowi Solarczykowi – kierownikowi nowego posterunku, który zapewnił o gotowości policjantów zaczynających pełnić służbę w posterunku w Trzcianie do działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Budynek, w którym będą pracować policjanci został poświęcony przez duszpasterza i kapelana Policji ks. Stanisława Sojkę. Kapelan podkreślił, że nowo otwarty dziś Posterunek Policji jest wyrazem troski o dobro i bezpieczeństwo tutejszej społeczności. W swoim przemówieniu  nadinsp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że reaktywacja obiektów policyjnych, a także otwieranie nowych jednostek nie byłoby możliwe bez wsparcia programu modernizacyjnego służb policyjnych. W dalszej części wyraził słowa wdzięczności za społeczną inicjatywę odtworzenia posterunku, która spotkała się z aprobatą kierownictwa małopolskiej Policji.

Kolejno głos zabrała Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko, która zaznaczyła, iż reaktywacja Posterunku Policji w Trzcianie będzie miała istotny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo gminy, ale również całej społeczności powiatowej. Pani poseł podziękowała wszystkim, których działania doprowadziły do przywrócenia posterunku. Podkreśliła także, że reaktywacja oraz otwieranie nowych jednostek Policji jest konsekwencją realizowanego Programu Modernizacji Służb. Na zakończenie życzyła wszystkim policjantom owocnej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Natomiast Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk powiedział, że odtworzenie Posterunku Policji w Trzcianie należy traktować jako cegiełkę do tworzenia bezpieczeństwa w całym kraju. Jednocześnie zapewnił, iż parlamentarzyści będą wspierać działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Kolejno głos zabrał poseł Stanisław Bukowiec, który wyraził nadzieję, „że Policja w Trzcianie będzie dobrym znakiem, że bezpieczeństwo w powiecie bocheńskim  z roku na rok jest coraz wyższe”.

Starosta Bocheński Adam Korta przywołał starania oraz środki finansowe, jakie zostały przeznaczone na reaktywację posterunku. Dodał, że „policjant musi być blisko obywateli, blisko mieszkańców. Wtedy poza tym, że bezpieczeństwo jest pewne, to poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli będzie na wyższym poziomie”.
Jako ostatni przemówił Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz. Wójt wyraził wdzięczność osobom zaangażowanym w proces przywrócenia posterunku oraz przychylność w tej kwestii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Natomiast policjantom pełniącym służbę w tym posterunku życzył jak najlepszej współpracy z lokalną społecznością.

Uroczystą zbiórkę zakończył meldunek złożony I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi.

Posterunek w Trzcianie powstał w 2004 r i funkcjonował do 2015 r.  W marcu 2015 r. został zlikwidowany. W budynku był Punkt Przyjęć Dzielnicowych. Podczas konsultacji i debat społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni ze społecznością lokalną i radnymi Gminy Trzciana podnoszono przede wszystkim problem utrudnionego kontaktu z dzielnicowym, który dotychczas służbę pełnił w Punkcie Przyjęć przez kilka godzin tygodniowo oraz zbyt długi czas reakcji na zgłaszane interwencje. Ponadto, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa publicznego, stwierdzono wzrost zdarzeń o charakterze chuligańskim w tej części powiatu.  Inicjatywę społeczną przywrócenia posterunku przedstawił pan Cezary Stawarz – Wójt Gminy Trzciana, który również pokrył koszty remontu, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby tej jednostki Policji. Dzisiaj posterunek  po 5 latach. został reaktywowany.

Posterunek Policji w Trzcianie mieści się w budynku własności Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zlokalizowany jest on w m. Trzciana w budynku oznaczonym numerem 172, przy drodze powiatowej nr 2095K. Budynek w październiku br. został wyremontowany, umeblowany i wyposażony w niezbędne instalacje (system kontroli dostępu, monitoring wewnętrzny) ze środków finansowych Urzędu Gminy w Trzcianie.

Posterunek będzie obejmował zakresem działania obszar Gmin: Trzciana, Żegocina i Łapanów. Posterunek został utworzony w 7 – osobowym stanie etatowym, a jego obsada przedstawia się następująco:

kierownik Posterunku – 1, starszy dzielnicowy – 1, dzielnicowy – 3, policjant PI – 2.  Kierownikiem Posterunku został  asp. sztab. Paweł Solarczyk.

Zakresem swojego działania, jednostka ta obejmuje teren trzech gmin; Łapanów, Trzciana oraz Żegocina, w których łącznie zamieszkuje ponad 19 tysięcy mieszkańców. Zakłada się, że służby w posterunku będą odbywały się codziennie, na dwóch zmianach, przy wsparciu policjantów Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.

bochnia.policja.gov.pl