Don't Miss
Home » Wiadomości » Pierwszy kamień milowy „Kwartetu”. Dofinansowanie dla przedsiębiorców!

Pierwszy kamień milowy „Kwartetu”. Dofinansowanie dla przedsiębiorców!

19 marca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań w ramach projektów grantowych – informuje prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” Piotr Kania. – Na trzy zakresy działań złożono 30 wniosków…

Lokalna Grupa Działania z Warysia konsekwentnie zmierza do zrealizowania w pełni planu zakładanego w lokalnej strategii rozwoju. Plan ten podzielono na trzy tzw. kamienie milowe, mierzone w poszczególnych okresach wskaźnikami. Pierwszy etap zakończy się 31 grudnia 2018 roku.

30 wniosków na granty

– Nabory na realizację zadań w ramach projektów grantowych prowadzono od 27 lutego do 19 marca – informuje Biuro LGD. – Wnioskodawcy mogli ubiegać się o pomoc finansową na projekty dotyczące wyposażenia podmiotów funkcjonujących w sferze kultury, organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz promocję obszaru Przedgórza. Dofinansowanie w zależności od rodzaju realizowanego zadania grantowego wynosiła od 6 do 10 tys. zł. Wnioski składały stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, kluby sportowe, ośrodki kultury, a także grupy nieformalne. Największe zainteresowanie wzbudził nabór wniosków na zadania związane z wyposażeniem, w którym wnioskodawcy zadeklarowali realizację 13 projektów. Wiadomo więc, że kilka z nich nie zmieści się w limicie dostępnych środków, który w tym naborze wynosi 80 tys. zł. Na posiedzeniu wyznaczonym na 4 kwietnia wnioski oceni Rada Stowarzyszenia, a na kolejnym zebraniu najlepsze z nich wybierze do finansowania.

Być może, nie będzie problemu z projektami złożonymi do naborów dotyczących organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych oraz związanych z promocją Przedgórza. Jak bowiem  policzono w Biurze LGD, jeśli wszystkie operacje pozytywnie przejdą weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ocenie według lokalnych kryteriów   otrzymają minimalną wymaganą liczbę punktów, wówczas 7 wniosków na organizację imprez sportowych oraz 10 projektów realizujących zadania promocyjne w komplecie będą mogły być wybrane do finansowania. 

Wysokość refundacji w zależności od podmiotu ubiegającego się o pomoc to dla organizacji pozarządowych oraz jednostek sektora finansów publicznych 90%, natomiast dla osób fizycznych 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Ostatnie nabory w tym roku

Rozstrzygnięcia Rady LGD niebawem, a kolejne nabory – ostatnie zaplanowane na ten rok – „Kwartet” będzie ogłaszał w terminie 25 kwietnia – 22 maja.

– Będzie to także nabór na realizację zadań grantowych, a jego tematyka kryje się pod nazwą „Przedgórzańskie inspiracje” – mówi Piotr Kania. – Projekty będą dotyczyć zagospodarowania miejsc, upamiętniających lokalnych bohaterów bądź znaczące dla miejscowości wydarzenia. Wysokość dofinansowania do jednego projektu może wynieść maksymalnie 6 tys. zł, a limit dostępnych środków to 48 tys. zł.

– Przygotowujący projekty powinni wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, których uwzględnienie pozwoli Radzie Stowarzyszenia ocenić je jak najwyżej – przypominają pracownicy Biura. – Kryteria oceny zakładają między innymi objęcie działaniem jak największej liczby uczestników planowanych wydarzeń oraz pozyskanie do realizacji operacji partnerów. Punkty otrzymają również te projekty, w realizacji których zaangażowane będą osoby z grupy defaworyzowanej. Wedle LGD należą do niej osoby bezrobotne, mające nie więcej niż 30 lat. Preferowane będą także przedsięwzięcia obejmujące obszar większy niż jedna gmina i projekty, które beneficjent włączy do systemu EDU-INFO.

430 tys. zł dla przedsiębiorców

W tym samym terminie (25.04 – 22.05) okazje na dofinansowanie rozwoju prowadzonej firmy będą mieć przedsiębiorcy.

– To dodatkowy nabór, który będzie przeprowadzać jeszcze w ramach „pierwszego kamienia milowego” – wyjaśnia prezes Kania. – Po przeanalizowaniu środków, jakimi dysponujemy w naborach dla przedsiębiorców, okazało się bowiem, że możemy jeszcze w tym roku przeznaczyć dla nich ok. 430 tys. zł. Ustaliliśmy, że pieniądze te rozdzielimy pomiędzy pięciu przedsiębiorców, którzy będą mogli otrzymać refundację w wysokości 85 tys. zł. To 50% kwalifikowanych kosztów operacji. Jednym z warunków przyznania pomocy jest konieczność utworzenia nowego miejsca pracy…  

Kursy dla defaworyzowanych 

Ponadto warto przypomnieć o jeszcze jednym przedsięwzięciu, które „Kwartet” sam będzie realizował. Projekt kierowany jest do grupy osób defaworyzowanych i ma na celu aktywizację młodych ludzi pozostających bez pracy. Planowane jest zorganizowanie dla nich szeregu kursów i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w bezpłatnych szkoleniach w takich specjalnościach jak: operator wózków widłowych, barman, kelner i barista. Organizowany będzie też kurs obsługi kas fiskalnych i programu do fakturowania. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać. Trzeba jednak spełnić zasadniczy warunek: kwalifikowani na kursy nie mogą przekroczyć 30. roku życia i są osobami pozostającymi bez pracy.

LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej – www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

PR

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

Waryś 327 A; tel. 14 684 66 66

e-mail: biuroprzedgorze@gmail.com; biuro@przedgorze.pl

www.kwartetnaprzedgorzu.pl

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”.