Don't Miss
Home » Wiadomości » Remont i zmiana lokalizacji Szkoły Muzycznej w Brzesku

Remont i zmiana lokalizacji Szkoły Muzycznej w Brzesku

Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku od 1 września 2019 r. rozpoczyna ósmy rok działalności. Dotychczas mieściła się w budynku ZSP w Brzesku przy ul. Królowej Jadwigi 18. Od 1 września szkoła rozpoczyna zajęcia w nowej siedzibie w budynku PSP Nr 1 przy ul. Bartosza Głowackiego 57. Obecnie trwają prace remontowe w celu przystosowania pomieszczeń dla szkoły muzycznej, jak również trwa remont pomieszczeń sanitarnych.

Koszty prac związanych z przeniesieniem szkoły oraz dostosowaniem pomieszczeń wyniosą około 195 000 zł. Szkoła w nowej siedzibie będzie dysponować 6 salami do prowadzenia zajęć indywidualnych, 2 salami perkusyjnymi, 1 salą do audycji muzycznych i kształcenia słuchu, w której zostanie zamontowany zakupiony ze środków MKiDN monitor interaktywny. Sala rytmiczna zostanie odpowiednio dostosowana i wyposażona w lustra i drążki. W sali tej będą się odbywać zajęcia rytmiki z kształceniem słuchu oraz koncerty klasowe i audycje. Wszystkie prace przeprowadzone w nowej siedzibie szkoły mają na celu poprawę warunków pracy szkoły.

Brzeski samorząd planuje po pierwsze poprawić jakość kształcenia, ale również tworzyć dobre warunki lokalowe dla dzieci oraz nauczycieli. Od 1 września 2019 r. Szkoła Muzyczna w Brzesku będzie działać w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Trwają właśnie prace modernizacyjne w celu adaptacji całego piętra na potrzeby młodych muzyków. Jestem przekonany, że sale które powstaną będą spełniać oczekiwania zarówno pedagogów jak i dzieci. Wreszcie uczniowie będą mogli w odpowiednich warunkach doskonalić grę na instrumentach – mówi burmistrz Tomasz Latocha.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2019 w kwocie 40 000 zł (wkład własny to kwota 17 300 zł). Łączna kwota zadania to 57 300 zł. Daje to szkole możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej dla najmłodszych dzieci. Umożliwienie rozpoczęcia nauki w jak najmłodszym wieku, w przyszłości zwiększa szanse na podjęcie nauki w szkole muzycznej II stopnia.

Ze środków otrzymanych z MKIDN zakupione zostaną kolejne instrumenty takie jak: akordeon średniej wielkości, dzwonki orkiestrowe, tom-tomy, wiolonczelę 1/8, 2 altówek 12′, pianino. W ramach przyznanych środków zakupimy również monitor interaktywny. Na zajęciach kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych monitor interaktywny będzie głównym nośnikiem treści i narzędziem pracy uczniów i nauczycieli. Monitor daje możliwość prezentacji widowisk muzycznych w wykonaniu światowej sławy muzyków, które są dla uczniów niedostępne: opery, balet, koncerty.

Uczniowie Szkoły Muzycznej w Brzesku swoimi występami uświetniają różne uroczystości, prezentując się przed publicznością Brzeska i powiatu brzeskiego. W ciągu roku szkolnego to kilkanaście dużych wydarzeń takich jak: koncert dla nauczycieli i dyrektorów podczas obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, koncert kolęd dla mieszkańców organizowany poza terenem szkoły, koncert kolęd dla pacjentów Hospicjum i ZOL w Brzesku, koncert niepodległościowy dla podopiecznych Ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, koncert karnawałowy dla mieszkańców, koncerty edukacyjne dla placówek oświatowych, w tym koncerty rekrutacyjne dla przedszkoli, koncert końcoworoczny organizowany w Domu Ludowym w Jadownikach, koncerty uczniów szkół muzycznych II stopnia i studentów dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców, koncerty plenerowe i w sali audytoryjnej Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, koncerty współorganizowane z biurem Promocji Miasta Brzeska i Miejskim Ośrodkiem Kultury, Koncert Absolwentów w Ratuszu.

– Chcemy również aby była możliwość współpracy Szkoły Muzycznej z brzeską orkiestrą miejską. Orkiestra ma swoją ponad 100 letnią tradycję. Młodzi adepci muzyki będą mogli występować w barwach orkiestry miejskiej i tam prezentować swoje umiejętności – dodaje burmistrz Tomasz Latocha.

Dyrekcja Szkoły muzycznej w Brzesku ma nadzieję, że szkoła nadal będzie się prężnie rozwijać, przyjmować coraz więcej uczniów rozwijając ich talenty i zainteresowania artystyczne. Kolejni absolwenci będą z pewnością godnie reprezentować szkołę i miasto kontynuując naukę w szkołach II stopnia.

IB

Fot. Maciej Mazur