Don't Miss
Home » Wiadomości » Scalanie gruntów szansą rozwoju rolnictwa

Scalanie gruntów szansą rozwoju rolnictwa

Głównymi barierami, z którymi borykają się producenci na typowo rolniczych terenach północnej części powiatu brzeskiego są rozdrobnione gospodarstwa rolne składające się często z kilkunastu oddalonych od siebie działek rolnych. Często pozbawionych bezpośredniego połączenia z drogą i do tego położonych w terenach o nieuregulowanych stosunkach wodnych. Jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania odłogowaniu i zakrzaczaniu gruntów rolnych, a w konsekwencji poprawy efektywności i konkurencyjności produkcji rolnej jest scalanie gruntów. O środki finansowe na realizację tych przedsięwzięć z Unii Europejskiej i budżetu państwa starać się mogą jedynie powiaty w ramach konkursów ogłaszanych przez Urzędy Marszałkowskie. Złożenie wniosku poprzedzone być musi uzyskaniem zgody na co najmniej pięćdziesiąt procent gruntów obszaru planowanego do scalania. Wyjątkiem od tej zasady są scalania przy autostradowe. Jedyną gminą na terenie powiatu brzeskiego, gdzie udało się przekonać do scalania właścicieli gruntów jest Gmina Szczurowa. Dzięki zebraniu staraniem Urzędu Gminy stosownych zgód i zaangażowaniu Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy i Krakowskiego Biura Geodezji w ostatnich kilku latach zakończono scalanie w Strzelcach Małych, Barczkowie, Niedzieliskach oraz części Rajska i Szczurowej. Prawdopodobnie trudno byłoby tego dokonać, gdyby nie wcześniejsze w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku działania ówczesnych władz gminy Szczurowa, dzięki którym wykonane zostało scalanie gruntów w sąsiedniej Wrzępi. Poza budową dróg do każdej z działek, regulacją stosunków wodnych, sporządzeniem map z granicami umożliwiającymi ich odtworzenie za pomocą GPS itp, scalone zostały również między innymi wcześniej zakupione przez gminny samorząd grunty, co umożliwiło gminie uzyskanie w jednym kawałku ponad trzydziesto hektarowej działki pod przyszłe tereny inwestycyjne, dwudziesto hektarowego terenu pod lądowisko dla samolotów i po kilka hektarów gruntów przylegających od strony północnej do powstających obecnie po żwirowych zbiorników wodnych w Niedzieliskach i Rajsku, co stwarza szanse łatwiejszego dla mieszkańców dostępu do potencjalnych terenów rekreacyjnych. Zbliżający się kolejny okres wydatkowania środków europejskich w latach 2014 – 2020 na scalanie gruntów poprzedzony został konsultacjami prowadzonymi przez gminę w kolejnych miejscowościach, z których najbardziej innowacyjna inicjatywa wspartą przez Wicemarszałka Stanisława Sorysa i Starostę Brzeskiego miała miejsce w Strzelcach Wielkich. W tej miejscowości przy udziale specjalistów z Bawarii, naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Krakowskiego Biura Geodezji, Urzędu Gminy i co bardzo ważne, trzech zespołów mieszkańców Strzelec Wielkich, przygotowany został projekt scalania, odnowy wsi i odnowy krajobrazu. Za ostateczne przygotowanie tego projektu Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych odebrało I nagrodę Ministra Rolnictwa w Warszawie. Nagrodę wręczał osobiście Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który zapewnił równocześnie Dyrektora KBGiTR oraz Wójta Szczurowej ze postara się o zwiększenie środków na scalanie gruntów dla Małopolski i faktycznie słowa dotrzymał . Tym sposobem zwiększone środki finansowe powodują że poza Strzelcami Wielkimi mają możliwość uzyskać dofinansowanie wnioski Starosty Brzeskiego na scalanie gruntów w Uściu Solnym i Popędzynie, dla których to projektów niezbędne dokumenty przygotowało również Krakowskie Biuro Geodezji. Niełatwy i czasochłonny proces zbierania podpisów od właścicieli gruntów w Uściu Solnym i Popędzynie udało się miejscowym samorządowcom i pracownikom Urzędu Gminy zrealizować również dzięki dobrze przeprowadzonym przez Starostę pracom przy zagospodarowaniu po scaleniowym w Strzelcach Małych i Barczkowie w tym szczególnie wybudowaniu dróg do każdej z działek i rowów odwadniających.

IB