Don't Miss
Home » Region » Wojnicz / Budżet na nowy rok uchwalony

Wojnicz / Budżet na nowy rok uchwalony

28 grudnia odbyła się ostatnia w 2018 roku sesja Rady Miejskiej w Wojniczu, która była okazją do podsumowań dotychczasowych działań i wytyczenia planów na kolejny rok. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.

Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe oraz Regionalną Izbę Obrachunkową i ostatecznie uchwalony przez radnych większością głosów. Nikt nie był przeciw, tylko jeden radny wstrzymał się od głosu i jeden był nieobecny.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 50 937 905 zł, natomiast wydatki wyniosą 53 758 077 zł. W ramach wydatków, na inwestycje przewidziano kwotę ponad 7 mln. zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. takie zadania jak: dalsze wodociągowanie gminy, modernizacja dróg gminnych, modernizacja targowiska w Wojniczu, budowa chodników przy drodze wojewódzkiej i przy drodze powiatowej oraz modernizacja budynków: Szkoły w Biadolinach Radłowskich, Szkoły Podstawowej w Wojniczu, Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi, Domu Grodzkiego w Wojniczu, OSP w Dębinie Łętowskiej. Gmina dofinansuje również budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu oraz wymianę kotłów na ekologiczne źródła ciepła.

– To budżet na miarę naszych możliwości. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich potrzeb, które nawarstwiły się przez lata, ale zmierzamy w dobrym kierunku i rozwijamy się. Cieszę się, że udało nam się przyjąć budżet, który nie budzi żadnych kontrowersji – mówił Tadeusz Bąk, Burmistrz Wojnicza.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały finansowe w sprawie: zmian w budżecie gminy Wojnicz na 2018 rok; zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz; udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz (utrzymanie punktu obsługi mieszkańców Gminy Wojnicz zlokalizowanego w Wojniczu); udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych; przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz na lata 2019 – 2030; przekazania w 2019 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Wojniczu; zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w roku 2019 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Rada Miejska, oprócz uchwał budżetowych (zmieniających zapisy budżetu z 2018 roku i przyjmujących budżet na rok 2019), podjęła na tej sesji uchwały: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok; w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2023. Uchylona została Uchwała Nr XXVI/280/2017 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego. Dodatkowo poprzez uchwały Rada Miejska zatwierdziła plan pracy Rady Miejskiej oraz plany pracy jej Komisji, jak również plan działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej na 2019 rok oraz ustaliła wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w nowopowstałej placówce oświatowej, którą jest Żłobek w Wojniczu.


um