Don't Miss
Home » Wiadomości » Gmina Iwkowa Liderem Powiatu Brzeskiego

Gmina Iwkowa Liderem Powiatu Brzeskiego

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, którą MISTiA realizuje od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Gminy podlegały ocenie w następujących kategoriach: dochody własne gmin na jednego mieszkańca, średnioroczne wydatki budżetu gmin na jednego mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetu gmin, wydatki budżetów gmin na administrację publiczną na jednego mieszkańca, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym, wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w latach 2018/2019, odsetek dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym w wieku 3 – 6 lat, saldo migracji ludności na 1000 w roku 2018, wydatki budżetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca oraz udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W większości kategorii Gmina Iwkowa znalazła się na szczycie tabeli.. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.


IB