Don't Miss
Home » Wiadomości » PCPR w Brzesku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

PCPR w Brzesku poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

ulotka_bnd_new1Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, gotowym do opieki nad dziećmi, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z małżonków tworzących tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu), wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego), są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Osoby, które uzyskają pozytywną opinię PCPR w Brzesku – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Brzeskiego zostaną zakwalifikowane do szkolenia, po ukończeniu którego mogą ubiegać się o zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia przedmiotowego szkolenia oraz spełniania powyższych warunków.

Rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym przysługuje pomoc pieniężna na każde powierzone w niej dziecko w wysokości 1000 zł miesięcznie. Ponadto rodzinom zastępczym zawodowym, w tym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub osobiście:
Małgorzata Hawryś tel. 14 6630031 wew. 21
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku ul. Piastowska 2B, parter, pok. nr 1

IB