Don't Miss
Home » Region » PWSZ trzecią uczelnią w Polsce według rankingu Perspektyw!

PWSZ trzecią uczelnią w Polsce według rankingu Perspektyw!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na trzecim miejscu tegorocznego rankingu „Perspektyw” w kategorii wyższych szkół zawodowych. To już trzeci raz z rzędu, kiedy stajemy na podium tego prestiżowego zestawienia. Przynależność do krajowej czołówki bardzo cieszy, ale i zobowiązuje. Podobnie, jak i fakt, że od dwóch lat jesteśmy najchętniej wybieraną PWSZ w Polsce według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tegoroczny ranking Perspektyw był 18. w historii. Od trzech edycji PWSZ w Tarnowie zajmuje w nim trzecie miejsce w kategorii wyższych szkół zawodowych.

– To z jednej strony wielka radość z docenienia naszej pracy przez niezależne grono ekspertów, ale – z drugiej – wyzwanie do tego, by po trzech latach na miejscu trzecim „zaatakować” pozycję lidera mówi Rektor PWSZ, dr hab. inż. Jadwiga Laska, prof. PWSZ. – Wiemy, jak to zrobić, ale zdajemy sobie sprawę, że równie ważne jest uznanie młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z tarnowską PWSZ. A w tym względzie od dwóch lat jesteśmy liderem, czyli najchętniej wybieraną zawodową szkołą wyższą w Polsce – dodaje.

Obecnie tarnowska PWSZ oferuję naukę na 18 kierunkach kształcenia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na czterech kierunkach młodzi ludzi mogą zdobyć tytuły magistra, na pozostałych licencjata lub inżyniera. Kilka dni temu uczelnia uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą rozpoczęcia kształcenia na pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Warto podkreślić, że nauka na znakomitej większości kierunków prowadzona jest w Tarnowie w oparciu o praktyczne profile kształcenia.

To jednak nie wszystko. Uczelnia dysponuje bowiem bogatą ofertą studiów podyplomowych, kursów językowych, czy kursów przygotowujących do matury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W PWSZ prężnie działają też dwa Uniwersytety: Dziecięcy i Trzeciego Wieku. Z tych ostatnich propozycji, tylko w tym roku skorzystały setki słuchaczy – maluchów oraz seniorów z regionu.

METODOLOGIA RANKINGU PERSPEKTYW

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium.

Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium.

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium.

Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium).

PRESTIŻ 10%

Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Łącznie na przełomie trzech lat w badaniu udział wzięło 2512 nowo mianowanych profesorów „belwederskich” i nowo mianowanych doktorów habilitowanych.

W badaniu nie uwzględnia się głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem zatrudnienia respondenta. Badaniu poddano uczelnie w rozbiciu na trzy osobne grupy: uczelnie akademickie, uczelnie niepubliczne i PWSZ.

Badanie przeprowadzono drogą internetową metodą CAWI. Badanie zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 25%

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców.

W 2017 roku badanie zostało przeprowadzone kombinowaną metodą CATI-CAWI (telefoniczno-internetową). Metodologia liczenia wyników uwzględnia zarówno ogólnopolską pozycję uczelni, jak i jej miejsce w skali regionalnej (wojewódzkiej).

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiar obejmie przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw.

Kryterium końcowe uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych w trzech ostatnich latach. Łącznie na przełomie trzech lat badaniem objętych zostało 5400 przedsiębiorstw. (15%)

Ekonomiczne losy absolwentów – nowe kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia – według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania (waga 0,5), procent absolwentów obecnych w rejestrach ZUS (waga 0,25) i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania (waga 0,25). (10%)

SIŁA NAUKOWA 35%

Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (12%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni.

Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (7%).

Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2015 i 2016 (dr z wagą 1,0, dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. (5%)

Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek naukowych, które mogły o ocenę wystąpić. (3%)

Oferta kształcenia podyplomowego – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w stosunku do ogólnej liczby studentów i słuchaczy. (3%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.04.2016) w latach 2011-2015 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. (2%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji w latach 2011-2015 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016). (2%)

H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg zmodyfikowanej metody Hirscha za lata 2011-2015. H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. Współczynnik Hirscha został zmodyfikowany liczbą publikacji (stan bazy Scopus na dzień 21.04.2016). (1%)

WARUNKI KSZTAŁCENIA 10%

Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie (dr z wagą równą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Kryterium obliczone na podstawie danych systemu POL-on. (10%)

INNOWACYJNOŚĆ 5%

Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – IŚ, IR, PC, WER, RPO, SBCCP. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 15%

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (5%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (3%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których pochodzi min 10 studentów cudzoziemców. (3%)

Umowy międzynarodowe – liczba podpisanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi. (2%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2015/16, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany, na co najmniej jeden semestr w roku akad. 2015/16, w ramach programu Erasmus, w proporcji do ogólnej liczby studentów. (1%)

Informacja o metodologii za stroną perspektywy.pl

PWSZ