Don't Miss
Home » Region » Wymieniono kolejne stare kotły na nowe ekologiczne źródła ciepła

Wymieniono kolejne stare kotły na nowe ekologiczne źródła ciepła

W Gminie Nowy Wiśnicz ma miejsce kontynuacja wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze.

W drugim etapie projektu w 51 gospodarstwach domowych wymieniono stare kotły na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze w tym 33 na piece gazowe, 17 na ekogroszek i 1 na biomasę. Docelowo zgodnie z przyznanym dofinansowaniem do końca trwania projektu tj. do 2019 roku wymiana obejmie 96 kotłów na gaz oraz 38 na ekogroszek. Maksymalne dofinansowanie na kotły gazowe wynosi 14 tys. zł, a na kotły na ekogroszek 9 tys. zł, w zależności od mocy kotła. Projekt obejmuje również przystosowanie instalacji wewnętrznych do nowego źródła ciepła. Jednym z głównych celów zadania jest zmniejszenie poziomu niskiej emisji paliw stałych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pozyskane we wrześniu ubiegłego roku środki unijne w wysokości ponad 1,7 miliona zł pozwalają na wymianę starych źródeł ciepła na nowe spełniające normy środowiskowe wyznaczone dla tego typu inwestycji.

W październiku zeszłego roku gmina złożyła ponownie wniosek na dofinansowanie wymiany kotłów w ramach II naboru 4 Osi Priorytetowej Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 10 285 961,22 zł, przy czym dofinansowanie przypadające na Krakowski Obszar Metropolitalny, na terenie którego znajduje się Gmina Nowy Wiśnicz wynosi 0,00 zł. Regulamin konkursu mówi, że jeżeli powstaną oszczędności w ramach alokacji dla poszczególnych subregionów, wówczas Zarząd Województwa Małopolskiego może podjąć decyzję o dofinansowaniu w oparciu o ww. środki projektów z listy rezerwowej. Projekty Wnioskodawców z subregionów, dla których alokacja wynosi 0,00 zł, trafią na listę rezerwową. W związku z powyższym deklaracje osób, które znajdują się na liście rezerwowej muszą czekać.
Przypominamy, że od grudnia 2019 r. w Gminie Nowy Wiśnicz działa system informacyjno-pomiarowy marki BESKID INSTRUMENTS służący do inwentaryzacji i monitoringu terenów, na których mogą występować przekroczenia norm jakości powietrza głównie pyłów PM 2,5 oraz PM 10.

nowywisnicz.pl